Клінічні дослідження


Clinical trials institut raka

У Національному Інституті Раку проводиться лікування поширених стадій (IIIB-IV) раку легень, яєчників, шийки матки, сечового міхура, нирки та підшлункової залози, в рамках міжнародного протоколу клінічних досліджень. Дане лікування для пацієнта є абсолютно безкоштовним та проводиться за кошти спонсора дослідження. Проведення клінічних досліджень схвалено МОЗ України та державним експертним центром.

Перелік клінічних випробувань для дорослих станом на 22.02.2019:


ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ШЛУНКА АБО СТРАВОХОДУ

Рандомізоване, подвійно-сліпе дослідження ІІІ фази із порівняння Трастузумабу + Хіміотерапія + Пембролізумаб (Keytruda®)із Трастузумабом + Хіміотерапія + Плацебо в якості першої лінії лікування у пацієнтів із HER2-позитивною поширеною аденокарциномою шлунка або стравохідно-шлункового з’єднання (KEYNOTE 811)

У дослідженні буде порівняно ефективність та безпеку трастузумабу + стандартне хіміотерапевтичне лікування із комбінацією трастузумаб + стандартне хіміотерапевтичне лікування + пембролізумаб.

Пацієнти можуть потрапити у 2 групи:
Група 1 буде отримувати стандартну хіміотерапію за схемами FP або CAPOX + Трастузумаб + Пембролізумаб
Група 2 буде отримувати стандартну хіміотерапію за схемами FP або CAPOX + Трастузумаб
Основні критерії включення:
• Гістологічно або цитологічно підтверджена місцево-поширена або метастатична аденокарцинома шлунка або стравохідно-шлункового з’єднання, позитивна на HER2 (3+ за ІГХ / 2+ за FISH), що попередньо не була лікована
• Наявність вимірюваного вогнища за RECIST 1.1
• ECOG = 0 / 1
• Адекватне функціонування органів, що визначається за загальноклінічними аналізами крові та сечі
Основні критерії невключення:
• Попередня терапія з приводу поширеного або метастатичного захворювання
• Наявністьіншоїзлоякісноїпухлини за останні 5 років
• Наявністьактивнихметастазів у головниймозок
• Наявністьактивноїінфекції (віруснігепатити, ВІЛ-інфекція тощо)

Рандомізоване, подвійно-сліпе дослідження ІІІ фази із порівняння Хіміотерапії + Пембролізумаб (Keytruda®)із Хіміотерапією + Плацебо в якості першої лінії лікування у пацієнтів із HER2-негативною нерезектабельною або метастатичною аденокарциномою шлунка або стравохідно-шлункового з’єднання (KEYNOTE859)

У дослідженні буде порівняно ефективність та безпеку стандартного хіміотерапевтичного лікування із комбінацією стандартного хіміотерапевтичного лікування + пембролізумаб.

Пацієнти можуть потрапити у 2 групи:
Група 1 буде отримувати стандартну хіміотерапію за схемами FP або CAPOX + пембролізумаб(Keytruda®)
Група 2 буде отримувати стандартну хіміотерапію за схемами FP або CAPOX
Основні критерії включення:
• Гістологічно або цитологічно підтвердженна нерезектабельна або метастатична аденокарцинома шлунка або стравохідно-шлункового з’єднення
• HER2-негативний статус
• Наявністьгістологічногоматеріалу (парафінового блоку) для проведенняаналізу на PD-L1статус та аналізу на мікросателітну нестабільність у центральній лабораторії
• Наявність вимірюваного вогнища за RECIST 1.1
• ECOG = 0 / 1
• Адекватне функціонування органів, що визначається за загальноклінічними аналізами крові та сечі
Основні критерії невключення:
• Плоскоклітинний або недиференційований рак шлунка
• Попередня терапія з приводу поширеного або метастатичного захворювання
• Наявність іншої злоякісної пухлини за останні 5 років
• Наявність активних метастазів у головниймозок
• Наявність активної інфекції (віруснігепатити, ВІЛ-інфекція тощо)

Рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження ІІІ фази із вивчення пембролізумабу+ хіміотерапія проти плацебо + хіміотерапія у якості першої лінії лікування пацієнток із рецидивуючим або метастатичним раком шийки матки (KEYNOTE826)

Пацієнти можуть потрапити у 2 групи лікування:

Група 1 буде отримувати пембролізумаб + хіміотерапія (паклітаксел + цисплатин з або без бевацизумабу / паклітаксел + карбоплатин з або без бевацизумабу)
Група 2 буде отримувати стандартну хіміотерапію(паклітаксел + цисплатин з або без бевацизумабу / паклітаксел + карбоплатин з або без бевацизумабу)

Основні критерії включення:
• Наявність персистуючої, рецидивуючої або метастатичної плоскоклітинної карциноми або аденокарциноми шийки матки, яка не була лікувана системною терапією і не може бути лікована променевою терапією або хірургічно
• Наявність вимірюваного вознища за RECIST 1.1
• Наявність парафінового блоку для визначення концентрації PD-L1 у центральній лабораторії
• ECOG = 0 / 1
• Адекватне функціонування органів, що визначається за загальноклінічними аналізами крові та сечі

Основні критерії невключення:

• Наявність активних метастазів у центральну нервову систему
• Наявність злоякісної пухлини іншої локалізації впродовж останніх 3х років
• Наявність активної інфекції (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, туберкульоз тощо)


ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА РАННІЙ СТАДІЇ

Рандомізоване, подвійне-сліпе дослідження ІІІ фази у паралельних групах із порівняння ефективності, безпеки та імуногенності препарату TX05 із Герцептином у пацієнтів із HER2-позитивним раком молочної залози ранніх стадій

Пацієнти можуть потрапити у 2 групи лікування:
Група 1 буде отримувати епірубіцин та циклофосфамід впродовж перших 4х курсів лікування, після чого паклітаксел + TX05 (5-8 цикли лікування).
Група 2 буде отримувати епірубіцин та циклофосфамід впродовж перших 4х курсів лікування, після чого паклітаксел + Герцептин (5-8 цикли лікування).

Основні критерії включення:
· Гістологічно-підтвердженний інвазивний рак молочної залози стадій ІІ-ІІІа, позитивний на HER-2 рецептор (3+ за ІГХ або 2+ за FISH)
· Резектабельність пухлини
· ECOG = 0 / 1
· Адекватне функціонування органів, що визначається за загальноклінічними аналізами крові та сечі
· Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ > 50%), за даними ЕхоКГ або MUGA.

Основні критерії невключення:
· Участь у будь-якому іншому клінічному дослідженні
· Білатеральний рак молочної залози
· Інфвільтративно-запальна форма раку молочної залози
· Наявність метастазів
· Попередня хіміотерапія, біологічна терапія, променева терапія, оперативне лікування злоякісного утворення, включаючи рак молочної залози

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ПЕЧІНКИ

Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове дослідження ІІІ фази, по вивченню ефективності Дурвалумабу та Тремелімумабу в якості першої лінії лікування у пацієнтів із нерезектабельною гепатоцелюлярною карциномою

Дослідження, в якому доступно два види лікування: імунотерапія (Дурвалумаб з / без Тремелімумаб у вигляді інфузій) або терапія препаратов Сорафініб (Нексовар).
Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які раніше не отримували сисемного лікування з привобу нерезектабельної / метастатичної гепатоцелюлярної карциноми (рак печінки). Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 (хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу)


ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ІІ-ІІІС СТАДІЙ

Рандомізоване, багатоцентрове, розсліплене дослідження ІІІ фази по вивченню фармакокінетики, ефективності та безпеки підшкірного введення фіксованої дози комбінації Пертузумабу та Трастузумабу у комбінації із хіміотерапією у пацієнток із HER2-позитивним раком молочної залози ранньої стадії (WO40324)

Дослідження у якому доступно два види лікування:
– 8 циклів неоад’ювантної хіміотерапії (4 цикли антрациклінів + циклофосфаміду кожні 2 тижні разом з колоній-стимулюючим фактором (при необхідності), 4 циклу паклітакселу або 4 цикли доксорубіцину з циклофосфамідом, із наступним проведенням 4 циклів доцетакселом) Перджета + Герцептин будуть вводитися в/в 4 цикли (кожні 3 тижні) паралельно із таксано-вмісним компонентом хіміотерапії.
– 8 циклів неоад’ювантної хіміотерапії (4 цикли антрациклінів + циклофосфаміду кожні 2 тижні разом з колоній-стимулюючим фактором (при необхідності), 4 циклу паклітакселу або 4 цикли доксорубіцину з циклофосфамідом, із наступним проведенням 4 циклів доцетакселом) Перджета + Герцептин будуть вводитися підшкірно 4 цикли (кожні 3 тижні) паралельно із таксано-вмісним компонентом хіміотерапії.

Після завершення неоад’ювантної ХТ пацієнткам буде проведена операція. Після операції пацієнткам буде проведено ще 14 циклів таргетної терапії.
Участь у даному дослідженні можуть приймати пацієнти (жінки та чоловіки), старші 18 років, із місцево-поширеним, запальної форми, однобічним раком молочної залози ІІ-ІІІС стадій. (Пацієнти із запальною формою РМЗ повинні мати можливість пройти процедуру трепан-біопсії). Пухлина має бути із високою експресією HER2. Пацієнти мають бути згодні на проведення мастектомії.

 

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ЛЕГЕНЬ

Подвійне сліпе, багатоцентрове, рандомізоване дослідження ІІІ фази по вивченню ефективності та безпеки неоад’ювантного лікування Атезолізумабом або плацебо у комбінації із платино-вмістною хіміотерапією у пацієнтів із резектабельним Недрібноклітинним Раком Легені (НДКРЛ) ІІ-ІІІА стадій (GO40241)

Досліджння, у якому доступно 2 види лікування:
– Атезолізумаб + платино-вмістна хіміотерапія (Цисплатин + Пеметрексед / Карбоплатин + Пеметрексед / Карбоплатин + Наб-Паклітаксел), з наступним проведенням операції та 16 циклами післяопераційного введення Атезолізумабу.
– Плацебо + платино-вмістна хіміотерапія (Цисплатин + Пеметрексед / Карбоплатин + Пеметрексед / Карбоплатин + Наб-Паклітаксел), з наступним проведенням операції і післяопераційною найкращою підтримуючою терапією

Участь у дослідженні можуть прийняти пацієнти старші 18 років, із діагнозом резектабельного недрібноклітинного раку легенів (ІІ, ІІІА та окремі випадки ІІІВ стадій), які не отримували спеціалного лікування (променева терапія / хіміотерапя / таргетна терапія/ імунотерапія тощо). Пацієнт повинен мати задовільний загальний стан (ECOG = 0/1), без значних відхилень лабораторних аналізів.


ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване дослідження ІІІ фази по вивченню Тасетакселу із редукованими дозами капецитабіну у порівнянні із капецетабіном у монорежимі у пацієнтів із HER2-негативним, естроген- та прогестерон позитивним, місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози, які отримували лікування таксонами (ODO-TE-B301)

Дослідження, у якому доступно 2 види лікування:
– Тасетаксел (27 мг/м2) орально один раз (1й день 21-денного циклу) + Капецитабін (825 мг/м2) орально двічі на добу з 1-го по 15-й день 21-денного циклу
– Капецитабін у моноржимі (1250 мг/м2) орально 2 рази на добу з 1-го по 15-й день 21-денного циклу

Участь у дослідженні можуть прийняти пацієнтки (жінки), старші 18 років, із гістологічно-підтвердженим раком молочної залози. Пухлина має бути HER2-негативною. Пухлина має бути гормон-чутливою ( естроген- та/або прогестерон). Загальний стан задовільний або ближчий до задовільного (ECOG = 0 / 1 / 2). Пацієнтки попередньо мали отримувати терапію препаратами групи таксанів. Лабораторні аналізи загальних функцій організму мають бути у межах референтних норм.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОМОЮ КЛІТИН ЗОНИ МАНТІЇ

Рандомізоване, подвійне-сліпе плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 з оцінки бендамустину та ритуксимабу (BR) окремо у порівнянні з їх комбінацією з акалабрутинібом (ACP-196) у пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою, які раніше не отримували лікування

Учать у даному дослідженні можуть брати пацієнти старше 65 років з вперше встановленим (гістологічно) діагнозом Неходжкінська В-клітинна лімфома з клітин зони мантії.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ 

Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, міжнародне дослідження по оцінці ефективності, безпеки та імуногенності препарата SAIT101 в порівнянні з ритуксимабом при застосуванні у якості імунотерапевтичного лікування першої лінії у пацієнтів з фолікулярнойю лімфомою з низькою пухлинною масою.

Участь у даному дослідженні можуть брати пацієнти з вперше встановленим діагнозом фолікулярна лімфома з низьким пухлинним навантаженням.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З МНОЖИННОЮ МІЄЛОМОЮ

Відкрите рандомізоване контрольоване дослідження 3 фази, спрямоване на оцінку селінексору, бортезомібу тадексаметазону (схема SVd) в порівнянні з бортезомібом і дексаметазоном (схема Vd) у пацієнтів із рецидивуючою або рефрактерною множинною мієломою

У даному дослідженні можуть брати участь хворі з рецидивом або прогресією множинної мієломи, які отримали не більше 3х ліній терапії. У випадку попереднього лікування препаратом бортезоміб, пацієнт може бути потенційним кандидатом в даний клінічний протокол при умові щонайменше часткової відповіді на бортезоміб-вмісний режим. Період без лікування – понад 6 місяців.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ, ЛІМФОМОЮ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ, ЛІМФОЮ З МАРГІНАЛЬНОЮ ЗОНИ, МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

17067 CHRONOS-3. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-3

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапії.

17833 CHRONOS-4. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора РІЗК копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-4.

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапіїї.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ III-IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ РЕЦИДИВ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ)

Багатоцентрове відкрите дослідження фази 1B з однією групою для вивчення нового інгібітора FGFR3 (B-701) у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини № B701-U22 фаза 1b

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, у яких стався рецидив або захворювання важко піддавалося лікуванню принаймні під час однієї попередньої лінії системної хіміотерапії локально поширеного або метастатичного захворювання (принаймні один цикл). Принаймні одна схема має включати препарат на основі платини, якщо для пацієнта не визначено протилежне. Схема неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії вважатиметься хіміотерапією першої лінії, якщо у пацієнта виявлено прогресування протягом 12 місяців від останнього прийому. Пацієнт має локально поширену (стадії TNM: T4b та будь-який N, або будь-який T і N2-3) або метастатичну перехідноклітинну карциному уротелію, зокрема сечового міхура, уретри, сечоводів і/або ниркової миски. Діагноз має бути гістологічно або цитологічно підтверджений.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ). 

Дослідження застосування ердафітініба в порівнянні з вінфлуніном, доцетакселом або пембролізумабом у пацієнтів з поширеним уротеліальним раком і окремими аберацією гена рецептора фактора росту фібробластів (FGFR), фаза 3.

Пацієнтами будуть дорослі з верифікованим перехідно-клітинним (уротеліальним) раком IV стадії з прогресуванням захворювання підтвердженим докуметтально. Пацієнти після однієї лінії системної терапії метастатичного раку сечовивідних шляхів з молекулярними критеріями відповідності. Шкала ECOG 0, 1 або 2, та функція кісткового мозку, печінки та нирок повинна бути в межах лімітів, зазначених протоколом.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ IV СТАДІЇ

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження ІІІ фази, порівняння комбінації пембролізумабу та іпілімумабу з комбінацією пембролізумабу та плацебо у раніше нелікованих пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень 4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами

Тобто буде проводитись лікування лише імунотерапевтичними препаратами. Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які не отримували раніше лікування з-приводу 4 стадії раку легень, що був підтверджений гістологічно та мають високий рівень PD-L1 білку (на поверхні пухлини), що буде встановлюватись патогістологічною лабораторією США. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ III-IV СТАДІЇ

Міжнародне, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 для оцінки препарату REGN2810 (антитіла до PD-1) порівняно з хіміотерапією на основі препаратів платини, як терапії першої лінії пацієнтів із розповсюдженим або метастатичним PD-L1-позитивним недрібноклітинним раком легень

В дослідженні доступно два види лікування – імунотерапія або хіміотерапія (що буде визначено командою спонсора).

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які не отримували раніше лікування з-приводу IIIB-IV стадії раку легень, що був підтверджений гістологічно та мають високий рівень PD-L1 білку (на поверхні пухлини), що також буде встановлюватись патогістологічною лабораторією США. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

Перелік клінічних випробувань для дітей станом на 01.07.2018:

NEPA-15-31
Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з метою визначення оптимальної дози і фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей нетупітанта при спільному пероральному прийомі з палоносетроном для профілактики нудоти і блювоти у дітей і підлітків при проведенні еметогенною хіміотерапії у зв’язку з захворюванням на рак

B0661037 / CV185-325
Рандомізоване, відкрите дослідження з активним контролем для оцінки безпечності та екстрапольованої ефективності у педіатричних хворих, які потребують застосування антикоагулянтів для лікування випадків венозної тромбоемболії.

Враховуючи американські та європейські рекомендації, пацієнтам з поширеними (IIIB-IV) стадіями онкологічних захворювань показано участь в клінічних дослідженнях. Протоколи клінічних досліджень мають на меті впровадження в стандарти препаратів нового багатообіцяючого покоління – імунотерапії, якій передують таргетна та хіміотерапія. Суть імунотерапії в онкології полягає в «розмасковуванні» пухлини для власного імунітету (препарат закриває рецептори, що допомагають пухлині приховуватись від імунітету людини, тим самим тривалий час не давати про себе знати). Існують, як правило, дві групи лікування, в якій пацієнти маю змогу безкоштовно отримати імунотерапію, таргетну терапію та/або хіміотерапію за кошти спонсора, не витрачаючи при цьому власних. Лікування проводиться під спостереженням медичного персоналу згідно графіку інфузій в конкретному протоколі. Кожні 6-8 тижнів виконується контрольна комп’ютерна томографія, яка є об’єктивним методом контролю для всіх онкологічних пацієнтів. Лікування триває до повного виліковування, до появи сильної токсичності або до прогресії основного захворювання.

Facebook
Twitter
INSTAGRAM