Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідна лабораторія експериментальної онкології та лабораторія молекулярно-генетичної діагностики1total1

Лабораторію було створено у 1954 році. Першим керівником був проф. Сизенко Л.П. З 1973 по 1978 рр. лабораторію очолював ст.н.с. Кіндзельський Л.П. З 1978 по 1988 рр. – проф. Черниченко В.О., з 1988 по 2000 рік – проф. Барабой В.А. З 2005 року по теперішній час лабораторію очолює канд. біол. наук  Храновська Н. М. У 2009 році на базі НДЛ експериментальної онкології було створено клінічний підрозділ – лабораторію молекулярно-генетичної діагностики. З 2010 року НДЛ експериментальної онкології виконує функції референтної лабораторії молекулярно-генетичної  діагностики злоякісних новоутворень в Україні.

Напрямки практичної роботи лабораторії молекулярно-генетичної діагностики

Молекулярно-генетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження:

– молекулярно-генетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження для диференційної діагностики, прогнозування перебігу та вибору тактики лікування солідних злоякісних новоутворень у дітей (нейробластома, рабдоміосаркома, саркома сімейства Юїнга, синовіальна саркома, ліпосаркома) та дорослих (колоректальный рак, пузирний занос (хоріонепітеліома), рак грудної залози, рак простати, рак сечового міхура, рак нирки, рак ендометрію);

– молекулярно-генетичні та молекулярно-цитогенетичні дослідження для диференційної діагностики, прогнозування перебігу та вибору тактики лікування пухлин лімфатичної системи та кісткового мозку;

– визначення молекулярно-генетичних маркерів чутливості пухлин до таргетних та хіміотерапевтичних препаратів (колоректальний рак, меланома, рак грудної залози, рак шлунку, недрібноклітинний рак легені)

Перелік молекулярно-генетичних досліджень, що проводяться в лабораторії молекулярно-генетичної діагностики (Таблиця-1)

Імунологічні дослідження:

– імунофенотипування клітин периферичної крові та кісткового мозку у пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями для діагностики і прогнозування перебігу хвороби;

– визначення кількості CD34+-стовбурових клітин периферичної крові для проведення аутологічної трансплантації гемопоетичними стовбуровими клітинами у дітей із солідними злоякісними новоутвореннями;

– дослідження стану імунної системи у хворих зі злоякісними новоутвореннями;

– імунологічний моніторинг ефективності проведення імунотерапії на основі дендритних клітин.

Перелік імунологічних досліджень, що проводяться в лабораторії молекулярно-генетичної діагностики (Таблиця-2)

Напрямки науково-дослідної роботилабораторії експериментальної онкології:

І. Розробка нових методів біотерапії злоякісних новоутворень, протоколів і алгоритмів їх застосування, спрямованих на підсилення протипухлинної резистентності організму, попередження розвитку рецидивів і метастазів.

– конструювання та дослідження терапевтичного потенціалу протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин;

– розробка  критеріїв імуномоніторингу протипухлинної специфічної активної імунотерапії.

ІІ. Дослідження протипухлинної, антиметастатичної та імуномодулюючої активності нових протипухлинних та імуномодулюючих  препаратів з використанням моделей і методів експериментальної онкології in vivo та  in vitro.

ІІІ. Дослідження молекулярних біомаркеров для виявлення груп онкологічного ризику, діагностики  та прогнозування перебігу злоякісних новоутворень. Розробка  молекулярно-генетичних підходів до підвищення ефективності  хіміо – та таргетної терапії,  оптимального вибору лікарських засобів та індивідуалізації  терапії хворих на злоякісні новоутворення.

– розробка, вдосконалення та впровадження молекулярно-генетичних та молекулярно-цитогенетичних  методів діагностики  злоякісних новоутворень;

– дослідження генетичних та епігенетичних механізмів патогенезу нейробластоми та визначення комплексу нових молекулярних біомаркерів для прогнозування перебігу захворювання та стратифікації хворих за групами ризику;

– дослідження  ролі циркулюючих пухлинних клітин для моніторингу ефективності проведеного лікування та  у прогнозуванні   виникнення рецидивів та метастазів злоякісного новоутворення;

– дослідження значимості біомаркерів фармакокінетики у здійсненні моніторингу ефективності протипухлинного лікування, оцінки ризику розвитку онкологічного захворювання та ризику розвитку ускладнень хіміо- та променевої терапії.

– дослідження значимості  змін у  статусі  ДНК пухлинних клітин  у прогнозуванні ефективності нових засобів та схем протипухлинного лікування.

За останні 10 років опубліковано більше 300 наукових праць, з них 120 статей у фахових виданнях, 1 монографія, видані 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листи, отримано 25 деклараційних патентів України та 1 свідоцтво на винахід, зроблено 130 доповідей на наукових конференціях, з них 50 – за кордоном. Захищена 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. На сьогоднішній день на базі лабораторії виконується 1 докторська та 3 кандидатські дисертації.

На базі лабораторії виконують курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут».

Лабораторне обладнання:

Блок молекулярно- генетичної діагностики (ПЛР):

– 7300RealTimePCRSystem та 7500RealTimePCRSystem(AppliedBiosystemsUSA) –  системи для проведення полімеразної ланцюгової реакції з детекцією результатів  в режимі  реального часу;

– Veriti® Thermal Cycler(Applied BiosystemsUSA) – 96-луночний 8-програмний термоциклер;

– NanoDrop 1000 (Thermo ScientificUSA) – спектрофотометр;

– QiaCube (Qiagene, Germany)– автоматична система для виділення нуклеїнових кислот;

– Molecular Imager Gel Doc XR System (BioRad, USA) – гель-документуюча система для аналізу електрофореграм;

– ПЛР-бокси – 4 шт;

– інше загальнолабораторне обладнання

Блок молекулярно-цитогенетичної діагностики:

– AxioImagerМ1 (CarlZeissGermany) – флюоресцентний мікроскоп дослідницького рівня;

– TermoBrite (AbbotMolecularInc., USA) – система денатурації/гібридизації зразків для FISH аналізу;

– інше загальнолабораторне обладнання.

Блок імунологічних досліджень:

– FlowCytometerFACSCalibur (BectonDickinsonUSA)– 2-лазерний проточний цитофлюориметр;

– мікроскоп інвертований;

– інше загально лабораторне обладнання.

Блок клітинних технологій:

– FreezeControlCryoPreservation System (CryoLogicAustralia)

–  кріозаморожувач програмний;

– CO2 інкубатор (Thermo ScientificUSA);

– ламінарні бокси.

Блок експериментальних досліджень: 

– COінкубатор (Україна)

– ламінарний бокс.

Архів біологічного матеріалу:

– HFC286 Basic (Thermo ScientificUSA)

   низькотемпературна морозильна камера

– морозильні камери

Співробітники лабораторії:

Завідувач лабораторії – Н.M. Храновська, канд.біол.наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник – Н.M. Свергун, канд.біол.наук

Науковий співробітник – О.В. Скачкова

Лікар-онколог – O.I. Новосад, канд.мед.наук

Лікар-онколог – С.В. Земсков, канд.мед.наук

Молодший науковий співробітник – Н.В. Іонкіна

Молодший науковий співробітник – O.I. Горбач

Біолог-генетик – M.В. Іномістова

Біолог-імунолог – Р.I. Сидор

Біолог-імунолог – В.В. Нікуліна

технічний персонал (2 лаборанти, 1 препаратор)

Співробітники лабораторії

Горбач Олександр Ігорович

Земсков Сергій Володимирович

Іномістова Марія Володимирівна

Іонкіна Наталія Валеріївна

Нікуліна Вікторія Вікторівна

Новосад Ольга Ігорівна

Свергун Наталія Миколаївна

Сидор Роман Ігорович

Скачкова Оксана Володимирівна

Храновська Наталя Миколаївна