Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Махмудов Дмитро Ельдарович

Ср, 24/02/2021


Спеціалізація: онкологія

Стаж роботи за спеціальністю: 2 роки

Дипломи та ліцензії: У 2010 р. отримав диплом за спеціальністю “Лікувальна справа”. У 2011 році захистив кваліфікацію магістр. Має сертифікат за спеціальністю “Клінічна онкологія” із 2012 р.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: розробка та оптимізація алгоритмів лікування хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Наявність науково-практичних публікацій: додається в окремому файлі

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: брав участь у більш ніж 30 наукових конференціях в тому числі й закордонних.

Членство в організаціях: ESMO із 2013 року; IASGO із 2013 року

Улюблене висловлювання: “Желающего судьба ведет, а нежелающего – тащит”.

Зв’язок у Facebook

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МАХМУДОВА ДМИТРА ЕЛЬДАРОВИЧА

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг

Прізвища всіх співавторів

1. Роль гіпоксії та ангіогенезу у розвитку злоякісних пухлин Український науковий медичний молодіжний журнал. – 2008. – №3. – С. 160 – 161

2

2. Ангіогенез в злоякісних пухлинах. Роль антиангіогенної терапії Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – 2008. – № 4. – С. 199 – 206

8

І.Б. Щепотін,О.С. Зотов
3. Сучасні підходи і методи хірургічного лікування раку прямої кишки Український науковий медичний молодіжний журнал. – 2009. – №4. – С. 133 – 134

2

4. Колоректальний рак Короткий посібник для студентів та інтернів. – К., 2009.  – 53 с.

53

І.Б. Щепотін,О.С. Зотов,

С.І. Миронюк

5. Эффективність мультимодальної програми  «FAST TRACK SURGERY» у  хворих на рак ободової кишки Онкология – 2010,Т.12, №1(43) – С.67-71

4

Щепотін І.Б.,Лісний І.І.,

Колеснік О.О.,

Лукашенко А.В.,

Приймак В.В.,

Хворостовський Р.Р.,

6. Роль мультимодальної програми Fast Track Surgery у хірургічному лікуванні коло ректального раку Клин. онкология. – 2011. –  № 2(2). –     С. 16–20

5

І.Б. ЩепотінО.О. Колеснік

А.В. Лукашенко

С.О. Грандо

7. Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки Клин. онкология. – 2011. –   № 3(3). –    С. 10–17

7

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

А.Н. Грабовой

В.В. Приймак

Д.А. Розумий

А.В. Лукашенко

Э.Н. Ковальчук

М.Б. Зарецкий

А.П. Безносенко

С.А. Антонюк

8 Мультимодальная программа «FAST TRACK SURGERY» в хирургическом лечении рака ободочной кишки Материалы ІІ съезда колопроктологов стран СНГ, ІІІ съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы. 18-20 мая  2011г.,г. Одесса. –Киев: Видавничий центр Імідж України 2011. –С. 232-233

2

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

И.И. Лесной

А.В. Лукашенко

В.В. Приймак

В.И. Шептицкий

Р.Р. Хворостовский

 

9 Вивчення статусу сторожових лімфовузлів при хірургічному лікуванні раку шлунка Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю.       05-06 травня 2011 р., Київ. – Опубл. : Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.I . – С. 68–71

4

І.Б. ЩепотінД.О. Розумій

О.О. Колеснік

А.В. Лукашенко

Ю.О. Жуков

О.Т. Енгел

А.А. Бурлака

О.І. Штанько

В.І. Кульмінський

М.О. Волк

10 Анализ результатов сфинтеросохраняющих операций у больных нижнеампулярным раком прямой кишки Материалы конференции, посвященной памяти профессора В.И. Кныша. Современные принципы диагностики и лечения.  колоректального рака. Москва 26-27 мая. –с 77. ООО «Графика»

1

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

А.В. Лукашенко

В.В. Примак

 

11 Мультимодальная программа “Fast Track Surgery” (FTS) в хирургическом лечении рака ободочной кишки XII з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду ) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим. – Опубл. : Клин. онкология . – 2011. – Спец. вып.2 .– С. 110

1

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

И.И. Лесной

А.В. Лукашенко

В.В. Приймак

В.В. Шептицкий

Р.Р. Хворостовский

 

12 Результати хірургічного лікування раку шлунка із застосуванням мультимодальної програми Fast track surgery XII з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду ) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим. – Опубл. : Клин. онкология . – 2011. – Спец. вып.2 .– С. 110–111

2

І.Б ЩепотінО.О. Колеснік

А.В. Лукашенко

В.В. Приймак

Д.О. Розумій

Ю.О. Жуков

А.А. Бурлака

13. Комбінове лікування хворих на колоректальний рак з метастазами у печінку Інформаційний лист. – К., 2011

5

І.Б Щепотін,О.О. Колеснік,

Н.М. Храновська,

А.В. Лукашенко,

Р.Р. Хворостовський

 

14 Перспективы использования мультимодальной программы «Fast track surgery»в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости (аналитический обзор литературы) Клин. онкология. – 2012. –   № 5(1). –    С. 22–32

11

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

А.В. Лукашенко

Д.А. Разумей

Г.В. Наумчук

15 Результаты выполнения мультивисцеральных рецекций по поводу местно-распространенного рака прямой кишки Современные методы диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями : конф. молодых ученых Национального института рака. – Опубл. : Клин. онкология. – 2012. –   № 6(2). –    С. 149

1

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

А.П. Безносенко

М.С. Смакова

А.А. Халилеев

Г.В. Наумчук

16 Актуальные вопросы лечения рака прямой кишки Сучасна хірургіята колопроктологія. – 2012. – № 1 (1). –

С. 16–24

9

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

В.В. Приймак

А.П. Безносенко

С.Б. Балабушко

 

 

 

17 Результаты сфинктеросохраняющихопераций у больных дистальным раком

прямой кишки (РПК)

VІІ съезд онкологов и радиологов странСНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012. – С. 209–210

 

2

И.Б.ЩепотинЕ.А. Колесник В.В. Приймак

А.П. Безносенко

С.Б.Балабушко

18 Результаты применения мультимодальнойпрограммы «fast track surgery» (fts)

в хирургическом лечении рака ободочной

кишки (РОК)

VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012. – С. 211

1

И.Б.ЩепотинЕ.А Колесник. И.И.Лесной

А.В. Лукашенко В.В.Приймак

В.В. Шептицкий Р.Р.Хворостовский

19 Результаты выполнениямультивисцеральных резекций по поводу

местно-распространенного рака прямой

кишки

VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012. – С. 211–212

2

И.Б.ЩепотинЕ.А. Колесник В.В.Приймак

А.П. Безносенко

Р.Р.Хворостовский

В.В.Шептицкий

В.В.Кикоть

20 Комбіноване лікування хворих на рак прямої кишки із застосуванням передопераційної променевої терапії К., 2012. –  3с.

3

І. Б. Щепотін,О. О. Колеснік,

В. С. Іванкова,

В. В. Приймак,

А. П. Безносенко

21 Новий підхід до хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки із застосуванням мультимодальної програми “Хірургія швидкого відновлення (Fast track surgery)” К., 2011. –  18с.

18

И.Б.ЩепотинЕ.А. Колесник А.В. Лукашенко Д.А.Розумей В.В.Приймак

В.В.Шептицкий Р.Хворостовський

22 Results of multivisceral resection as a treatment option for locally advanced rectal cancer 32nd Congress of the European Society of Surgical Oncology, 19–21 September 2012, Valencia, Spain. – Publ. : EJSO. – 2012. – Vol. 38, issue 9. – Р. 837 (339)

1

I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Beznosenko
23 Efficacy of multimodal program «Fast track surgery» in the treatment for colonic cancer patients ESMO 15th world congress on gastrointestinal cancer 3–6 july 2013, Barcelona Spain // Ann. Оncology. – 2013. – Vol. 24, suppl. 4. – P. 65

1

I. Shchepotin, O. Kolesnik, A. Lukashenko,V. Sheptitskiy
24 Efficiency of multivisceral resection for T4 rectal cancer ECCO 17 – ESMO 38 – ESTRO 32 European Cancer Congress 29 September – 1 October 2013, Amsterdam, Netherlands // European Journal of Cancer. – 2013. – Vol. 49. – P. 261 – 262

1

I.B. Shchepotin, O.O. Kolesnik, V.V.Prymak,A.P. Beznosenko
25 Multivisceral resection as a treatment option for locally advanced rectal cancer 8th International Congress of the European Federation for Colorectal Cancer(EFR). April 4 – 6, 2013. Vienna, Austria. – P. 13

1

I.B. Shchepotin,O.O. Kolesnik,

A.P. Beznosenko

26 Мультивисцеральные резекции при раке ободочной кишки с инвазией в органы гепатопанкреатобилиарной зоны Клин. онкология. – 2013. – № 4 (12). – С. 32–37

6

И.Б. ЩепотинЕ.А. Колесник

А.В. Лукашенко

27 Результати виконання мультивісцеральних резекцій прямої кишки при місцево-поширеному раку ободової кишки Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези наук.- практ. конф. з міжнар. участю 28 березня 2013 р., Київ. – Клінічна онкологія. –2013. – №2(10). –
С. 167-168

1

І.Б. ЩепотінО.О. Колеснік

А.В. Лукашенко

В.В. Приймак

28. Спосіб оперативного доступу до сигмоподібної та прямої кишок Пат. № 62910, UA, 9 МПК А 61 В 17/00. Заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № 201100630; заявл. 20.01.11; опубл. 26.09.11.

12

І.Б. Щепотін,О.О. Колеснік,

В.В. Приймак,

А.В. Лукашенко,

Р.Р. Хворостовський,

В.В. Кікоть,

В.І. Дорожинський,

В.В. Шептицький

29 Влияние периоперационных гемотрансфузий на непосредственные результаты хирургического лечения рака ободочной кишки Клин. онкология. – 2014. – № 1 (13). – С. 30–37

7

И.Б. Щепотин,Е.А. Колесник,

А.В. Лукашенко, Д.Э. Махмудов,

В.В. Приймак,

А.П. Безносенко,

С.В. Ушаков

Недавні записи