Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: ЛИГИРДА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

Чт, 15/04/2021


Стаж роботи зі спеціальності: 16 років

Дипломи та ліцензії: у 1998 році закінчила лікувальний факультет Ужгородського Державного університету за спеціальністю «лікувальна справа». З 1998 року по 2002 рік працювала хірургом-онкологом у поліклінічному відділенні Українського лікувально-діагностичного мамологічного центру при Інституті онкології АМН України.  З 2002 року стала співробітником науково-дослідного відділення пухлин молочної залози Інституту онкології АМН України в якості молодшого наукового співробітника,  з 2006 року була переведена на посаду наукового співробітника, а з 2008 року переведена на посаду  завідуючої клінічним відділенням Українського лікувально-діагностичного мамо логічного центру, де по теперішній час працюю на посаді завідуючої відділенням  пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії. В 2010 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Наявність науково-практичних публікацій: автор 72 друкованих робіт з онкології, з них 9 журнальних статтей, 1 методичні рекомендації, 57 тезів, 5патентів.

E-mail: [email protected]

Наявність науково-практичних публікацій

Лигирда О.Ф. Фарестон при лечении дисгормональных гиперплазий и рака молочной железы / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда // Онкология 2000 : тез. ІІ съезда онкологов стран СНГ. Украина, Киев, 23–26 мая 2000. – Experim. оncology. –  2000. – Vol. 22, suppl. – № 891.

Опыт использования Фарестона для  лечения больных раком и предопухолевыми заболеваниями молочной железы / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда, И.В. Досенко, Л.В. Федорова // Онкология. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 51–53.

Применение фибринового клея «Биоадгезив» при лечении опухолей молочной железы / И.В. Досенко, О.Ф. Лигирда,  В.П. Рогацкая,  Т.С.Головко // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 178.

Лигирда О.Ф. Опыт использования Фарестона в Институте онкологии АМН Украины /  О.Ф. Лигирда, И.В. Досенко // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 191.

Тарутинов В.І. Полигормонотерапия (Аримидекс в комбинации с Золадексом) при лечении рака молочной железы у женщин в пременопаузе / В.І. Тарутинов, О.Ф. Лигирда // Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології : тези 4-ої респ. наук.-прак. конф. молодих учених України. Київ, 21–23 березня 2001 р. – К., 2001. – С. 26.

Дисгормональні гіперплазії молочних залоз (мастопатії): комплексна терапія з використанням системної ензимотерапії : методичні рекомендації / В.І. Тарутінов, Н.В. Рось, І.В. Досенко, О.Ф. Лигирда, О.О. Єфименко, А.О. Клименко, О.Г.Клименко. – К., 2001. – 20 с.

«Прожестожель 1%»  – эффективное средство для лечения мастопатий с масталгией / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда,  Л.П. Силина, Л.В. Федорова // Здоров’я жінки. –  2001. –№ 3. – С. 69–71.

Лигирда О.Ф. Возможности применения препарата «Прожестожель 1%»  при лечении дисгормональных гиперплазий молочных желез с масталгией / О.Ф. Лигирда, В.Б. Топчий // Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози із застосуванням органозберігаючих та реконструктивних операцій : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Ужгород, 16–17 травня 2002 р.). – Злоякісні новоутворення : зб. Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт.наук. робіт. – К.,  2002. – Вип. 2. – С. 87–90.

Тарутинов В.И. Торемифен при лечении дисгормональных гиперплазий и рака молочной железы / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда// Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози із застосуванням органозберігаючих та реконструктивних операцій : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Ужгород, 16–17 травня 2002 р.). – Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К.,  2002. – Вип. 2. – С. 148–149.

Тарутинов В.И. Ингибитор ароматазы (Аромазин) при лечении рака молочной железы у пациенток в постменопаузе / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда, Л.В. Федорова // Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози із застосуванням органозберігаючих та реконструктивних операцій : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Ужгород, 16–17 травня 2002 р.). – Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К.,  2002. – Вип. 2. – С. 153–155.

Тарутинов В.И. Полигормонотерапия (комбинация Гозерелина и Анастрозола) в лечении рака молочной железы у больных в пременопаузальном периоде / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда, Л.В. Федорова // Сучасні аспекти комплексного лікування раку молочної залози із застосуванням органозберігаючих та реконструктивних операцій : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Ужгород, 16–17 травня 2002 р.). – Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К.,  2002. – Вип. 2. – С. 155–157.

Скляр С.Ю. Рак молочной железы (РМЖ) у больных пожилого и старческого возраста / С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда, В.И.Тарутинов // Лікування онкологічних хворих похилого віку : матеріали наук.-прак. конф., 26–27 травня 2002 р. – Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 35–36.

Тарутинов В.И. Тактика лечения дисгормональных гиперплазий молочных желез с учетом патогенетических  механизмов развития заболевания / В.И. Тарутинов, О.Ф. Лигирда // Предопухолевые и опухолевые заболевания молочных желез : материалы 1-й международной онкологической конференции, 15–16 мая 2003 г., Баку, Азербайджан. – Журн. онкологии и смежных наук. – 2003. – Т. 10, № 1. – С. 105–106.

Неоадъювантная регионарная термохимиотерапия в комплексном лечении больных местно-распространенным раком молочной железы / И.И. Смоланка, А.И. Шевченко, О.Ф. Лигирда, Б.О. Борисюк // ІІІ съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. Минск, 25−28 мая 2004 г. − Минск, 2004. − Ч. 2. − С. 321.

Прогностическое значение иммуногистохимических показателей опухолей молочной железы для выбора тактики лечения больных раком молочной железы / И.И. Смоланка, К.А. Галахин, Н.Н. Мельник, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // Цитологічна і клінічна діагностика пухлин грудної порожнини і молочної залози : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20−21 квітня 2004 р.). − К., 2004. − С. 57−59.

Прогностическое значение иммуногистохимических маркеров для выбора тактики терапии больных раком молочной железы / Н.Н. Мельник, К.А. Галахин, И.И. Смоланка, О.Ф. Лигирда, И.В. Досенко, Е.Р. Денека // Онкология. − 2004. − Т. 6, № 4. − С. 259−261.

Комбіноване лікування хворих на місцевопоширений рак молочної залози / І.І. Смоланка, К.О. Галахін, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда, Є.Р. Денека // Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози : матеріали наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 9−10 вересня 2004 р.). − Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. − К., 2004. − Вип. 9. − С. 59−60.

Внеядрышковые аргентофильные гранулы в дифференциальной цитологической диагностике фиброаденом и рака молочной железы / Т.М. Туганова, Л.С. Болгова, И.И. Смоланка, О.И. Алексеенко, М.Г. Махоркова, О.В. Селезнева, О.Ф. Лигирда // Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози : матеріали наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 9−10 вересня 2004 р.). − Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. − К., 2004. − Вип. 9. − С. 74–75.

Пат. на винахід 65252 Україна МПК А 61 В 18/02. Спосіб лікування вузлових форм раку молочної залози / Скляр С.Ю., Галахін К.О., Литвиненко О.О., Лигирда О.Ф. ; Інститут онкології АМН України. − № 2003065930; заявл. 26.06.2003 ; опубл. 15.03.2004. – Бюл. № 3.

Пат. на винахід 68695 Україна МПК А 61 N 1/06. Спосіб лікування хворих на рак молочної залози / Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Лигирда О.Ф. ; Інститут онкології АМН України. − № 2003098824 ; заявл. 29.09.2003 ; опубл. 16.08.2004. – Бюл. № 8.

Пат. на винахід 74278 Україна, МПК А 61 К 31/00 А 61 М 5/00 А 61 Р 35/00. Спосіб лікування хворих на місцевопоширений рак молочної залози / Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Лигирда О.Ф. ; Інститут онкології АМН України. − № 2004010463 ; заявл. 21.01.2004 ; опубл. 15.11.2005. – Бюл. № 11.

Пат. на винахід 74744 Україна МПК А 61 М 5/00. Спосіб лікування хворих на місцевопоширений рак молочної залози / Смолянка І.І., Галахін К.О., Лигирда О.Ф. ; Інститут онкології АМН України. − № 20041209888 ; заявл. 02.12.2004 ; опубл. 16.01.2006. – Бюл. № 1.

Лікувальний патоморфоз раку молочної залози в умовах кальцієвої модифікації селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії / К.О Галахін, І.І. Смоланка, О.Ф. Лигирда, Є.Р. Денека //  Здоровье женщины. − 2006. − № 2 (26). − С. 211−214.

Смоланка И.И. Лечение генерализированных форм рака молочной железы / И.И. Смоланка, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня − 2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. − К., 2006. − С. 94.

Смоланка І.І. Модифікована неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія при лікуванні хворих на місцево-поширений рак молочної залози / І.І. Смоланка, К.О. Галахін, О.Ф. Лигирда // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня − 2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. − К., 2006. − С. 95.

Модифікована хіміотерапія хворих на місцево-поширений рак молочної залози / О.Ф. Лигирда, К.О. Галахін, І.І. Смоланка, Ю.Й. Кудрявець, Н.А. Безденежних, Є.Р. Денека, Н.Ф. Лигирда, В.В. Сорокіна // Онкология. − 2007. − Т.9, № 3. − С. 208−216.

Smolanka I.I. Preliminary results of neoadjuvant intraarterial chemotherapy with chemomodificator (calcium gluconat) in locally advanced breast cancer (LABC) / I.I. Smolanka, K.A. Galakhin, O.F. Lygyrda // 18th International Congress on Anti Cancer Treatment : аbstract Book. Paris, France, February 6−9 2007. − Paris, 2007. − P. 330.

Вивчення in vitro впливу глюконату кальцію на клітини карциноми молочної залози / О.Ф. Лигирда, Ю.Й. Кудрявець, І.І. Смоланка, К.О. Галахін // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : тези ІХ Міжнар. конф. молодих онкологів. 23−24 квітня 2008 р. Київ, Україна. − К., 2008. − С. 75−76.

Вивчення in vitro впливу глюконату кальцію на клітини карциноми молочної залози / О.Ф. Лигирда, Ю.Й. Кудрявець, І.І. Смоланка, К.О. Галахін // Здоровье женщины. − 2008. − № 3 (36), ч. 2. − С. 127−129.

Модифікована неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія при лікуванні місцево поширеного раку молочної залози / О.Ф. Лигирда, І.І. Смоланка, К.О. Галахін, І.В. Досенко // Здоровье женщины. − 2008. − № 3 (36), ч. 2. − С. 109−111.

Improved efficacy in the neoadjuvant treatment of locally advanced breast cancer (LABC) / I.I. Smolanka, O.F. Lygyrda, K.A. Galakhin, Y.J. Kudriavetz // ESMO Conference Lugano (ECLU) : education and Abstract Book 3−6 July 2008, Lugano Switzerland. − Publ. : Annals of Oncology. − 2008. − Vol. 19, suppl. 5. − P. 134.

In vitro study of calcium gluconate impact on breast carcinoma’s cells / I. Smolanka, O. Lygyrda, Yu. Kudriavetz, K. Galakhin // 20th International Congress on Anti-Cancer Treatment : аbstract Book. Paris, France, 3−6 February 2009. − Paris, 2009. − P. 195−196.

Лигирда О.Ф. Неоад’ювантна хіміотерапія хворих на місцево поширений рак молочної залози / О.Ф. Лигирда // Здоровье женщины. − 2009. − № 2 (38). − С. 188−190.

Опыт выполнения органосохраняющих реконструктивных, пластических операций у 607 первичных больных раком молочной железы / И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, В.Е. Чешук, И.И. Смоланка, С.Ю.  Скляр, О.Ф. Лигирда, В.Б. Топчий, В.В. Зайчук, Н.Ф.Аникусько // Реконструктивная, пластическая и эстетическая хирургия молочной железы : IX междунар. конгресс, 3-5 сентября, Казань, 2009.  – С. 175–176.

Неоад`ювантна хіміотерапія при лікуванні хворих на рак молочної залози. Сучасні аспекти проблеми /  І.І. Смоланка,  С.Ю. Скляр, І.В. Досенко, О.Ф. Лигирда // Раціональна хіміотерапія онкохворих : наук.-практ. конф., 12-13 листопада, м.Тернопіль.

Модифицированная неоадьювантная внутриартериальная полихимиотерапия при лечении местнораспространенного рака молочной железы / , И.И. Смоланка, О.Ф. Лигирда, И.В. Досенко, В.О. Черныш // VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Душанбе, 1–4 октября 2010 г. – Душанбе, 2010. – С. 155.

Використання радіочастотної гіпертермії для підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози /  І.І. Смоланка, В.Е. Орел, С.Ю. Скляр, І.В. Досенко, О.Ф. Лигирда, Т.С. Головко, А.Д. Лобода // Клин.  онкология. – 2011. – № 2(2). – С. 42–46.

Смоланка И.И. Модифицированная  неоадъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при лечении местно-распространенных форм рака грудной железы / И.И. Смоланка, О.Ф. Лигирда //  ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 79.

Застосування термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози / І.І. Смоланка, В.Е. Орел, С.Ю. Скляр, І.В. Досенко, О.Ф. Лигирда, В.О. Черниш, А.Д. Лобода //  ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 80.

Смоланка И.И. Неоадъювантная полихимиотерапия  в метрономном режиме при лечении местно-распространенных форм рака грудной железы / И.И. Смоланка, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда //  ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 81.

Концепция выбора оперативного вмешательства у больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 83–84.

Использование сложных комплексов аутологических тканей на реконструктивно-восстановительном этапе хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка,  И.М. Мотузюк, О.И. Сидорчук, А.А. Ляшенко, О.Ф. Лигирда, В.В. Зайчук // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 84.

Эволюция хирургического лечения больных раком грудной железы. 20-летний опыт Национального института рака / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, С.Ю.Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 84.

Одномоментные реконструктивно-пластические операции как неоъемлемая составляющая современного хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, С.Ю.Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 84–85.

Использование силиконовых имплантов в реконструкции грудной железы после радикальной мастэктомии / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, А.А.Ляшенко, О.Ф.Лигирда, В.В. Зайчук // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 85.

Использование системы имплант Беккера на реконструктивно-восстановительном этапе у больных раком грудной железы / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, А.А.Ляшенко, О.Ф.Лигирда, В.В.Зайчук // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 85.

Отсроченная реконструктивно-пластическая операция у больных раком грудной железы / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, С.Ю.Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 86.

Реконструктивно-восстановительные операции в лечении больных с местно-распространенным раком грудной железы / И.Б.Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук,  С.Ю.Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 86.

Коррекция контрлатеральной грудной железы как неотъемлемая составляющая хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 86.

Использование методик реконструктивно-пластической хирургии на этапе хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И.Смоланка, И.М.Мотузюк, О.И.Сидорчук, А.А. Ляшенко, О.Ф. Лигирда, В.В. Зайчук // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. ІІ. – С. 87.

Пат. на винахід 63088 Україна МПК А 61 М 5/00. Спосіб комплексного лікування хворих на рак грудної залози / Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д. ; Національний інститут раку. − заявл. 10.03.2011  ; опубл. 26.09.2011. – Бюл. № 18.

Химиотерапия в метрономном режиме при неоадьювантном лечении рака грудной железы / И.И. Смоланка, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда, О.Н. Иванкова // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – Астана, 2012. – С.

Концепция выбора оперативного вмешательства у больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // Актуальные вопросы диагностики и лечения больных раком молочной железы и меланомы : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 2011. – М., 2011. – С. 11–12.

Сучасний підхід до хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. 20-річний досвід Національного інституту раку / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 45.

Одномоментні реконструктивно-пластичні операції, як невід’ємна складова сучасного хірургічного лікування хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 46.

Концепція вибору оперативного втручання у хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф.Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 47.

Застосування мультимодальної програми fast track surgery у хворих на рак грудної залози  / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 48.

Відтермінована реконструктивно-пластична операція у хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 49.

Реконструктивно-відновні операції в лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 50.

Корекція контрлатеральної грудної залози, як невід’ємна складова хірургічного лікування хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лігірда // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 51.

Застосування системи – імплантат Беккера на реконструктивно – відновлювальному етапі у хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, А.О. Ляшенко, О.Ф. Лігірда, В.В. Зайчук // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 52.

Застосування складних комплексів аутологічних тканин на реконструктивно-відновлювальном етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, А.О. Ляшенко, О.Ф. Лігірда, В.В. Зайчук // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 53.

Використання силіконових імплантів при реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії / І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, А.О. Ляшенко, О.Ф. Лігірда, В.В. Зайчук // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С. 54.

Використовування методик реконструктивно-пластичної хірургії на етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози  /  І.Б. Щепотін, І.І. Смоланка, І.Н. Мотузюк, О.І. Сидорчук, А.О. Ляшенко, О.Ф. Лігірда, В.В. Зайчук // Прогресс пластической и реконструктивной хирургии : материалы V междунар. конф., Київ 21–22.04.2012. – Хірургія України. – 2012. – № 2(42) (додаток 1). – С.  55.

Одномоментные радикальные моделирующие операции, как неотъемлемая составляющая современного хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 301–302.

Выбор оперативного вмешательства у больных раком грудной железы «Концепция Национального института рака» / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С.  302.

К вопросу о коррекции контралатеральной грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 303.

Возможности использования системы экспандер-имплант Беккера в реконструктивно-восстановительном лечении больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, А.А. Ляшенко, О.Ф. Лигирда, В.В. Зайчук // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 303.

Реконструкция грудной железы имплантами после радикальной мастэктомии / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 304.

Возможности применения сложных комплексов аутологических тканей в реконструкции грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 304.

Модификация радикального хирургического лечения больных раком грудной железы / И.Б. Щепотин, И.И. Смоланка, И.Н. Мотузюк, О.И. Сидорчук, С.Ю. Скляр, О.Ф. Лигирда // VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012.  – С. 304.

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози / В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова, Л.М. Барановська, О.Ю. Столярова, О.Ф. Лігірда, М.І. Кротевич // Український радіологічний журнал. – 2013. –  Т. ХХІ, вип. 2. – С. 178–181.