Про Інститут

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

Національний інститут раку МОЗ України – один з найстаріших наукових медичних закладів України, який був заснований 7 липня 1920 р. шляхом реорганізації центральної станції рент­генології у Київський рентгенівський інститут. За роки свого існування   інститут  декілька   разів   перейменовувався: 1925-1934 pp. – Київський рентгено-радіологічний інститут; 1934-1988 pp. – Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний інститут МОЗ УРСР; 1988-1992 pp. – Київський науково-дослідний   інститут онкології;   1992-2000   pp. Український науково-дослідний інститут онкології та радіології МОЗ України; 2000-2008 pp. – Інститут онкології АМН України, який функціонував до лютого 2008 р. З 2008 р. згідно з розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 24.12.2007 р. №1186-р Інститут онкології АМН України передано в підпорядкування управління МОЗ України та відповідно до наказу МОЗ  України  від 09.02.2008 р.  №  24-0 перейменовано в Державну установу «Національний інститут раку». Згідно з указом Президента України від 3 лютого 2009 р. № 67/2009  та наказом МОЗ від № 48-о від 23 лютого 2009 р. Державній установі «Національний інститут раку» надано статус національної та перейменовано в Національний інститут раку.

У різні роки директорами інституту були: інженер-фізик Ю.П.Тесленко (1920-1930), А.П. Померило (1930-1933), П.Р. Фішман (1933-1934), проф. М.І. Шор (1934-1936), ст.н.с. Д.А. Гріневич (1936-1941), проф. I.T. Шевченко (1945-1971), проф. А.І.    Позмогов    (1971-1987),проф.. В.Л. Ганул (1987-1991), проф. С.О. Шалімов (1991 -2008), проф. І.Б. Щепотін (2008-2015)

За свою 90-річну історію інститут зробив значний внесок у скарбницю вітчизняної та світової медичної науки. У ньому працювали визначні вчені, які здобули загальне визнання наукової громадськості – О.А. Кронтовський, В.К. Роше, М.В. Лазарев, М.М. Маєвський, М.О. Магат, ГБ. Биховський, В.М. Іванов, М.С. Овощніков, А.П. Александров, І.Т. Шевченко, О.О. Городецький, А.І. Позмогов, І.П. Дєдков, С.П. Сизенко, І.Т. Книш, Л.П. Кіндзельський, В.К. Вінницька, М.Г Кононенко, В.О. Черниченко, В.В. Шишкіна, Б.ф. Синюта, О.П. Кабан та ін.

Тривалий час в інституті працювали заслужені діячі науки і техніки України, професори В.О. Кикоть, В.Є. Медведев, Б.О. Толстоп’ятов, В.О. Чорний, К.О. Галахін. Лауреатами Державних премій СРСР та України стали к.т.н. М.С. Овощніков (лауреат Сталінської премії), д.м.н. Л.І. Трушкевич, проф. І.Т. Книш, проф. Ю.Я. Гріневич, проф. В.А. Барабой, д.м.н. І.С Нікольський, проф. CO. Шалімов.

Вперше за останніх 25 років, вдалося реалізувати публічний конкурс виборів директора Національного інституту раку на конкурсній основі. З квітня 2015 року Інститут очолила Заслужений лікар України д.м.н. Колеснік О.О., яка отримали найбільшу підтримку в колективі серед чотирьох претендентів. За результатами опитування, у якому із 1070 працівників взяли участь 688 осіб, 472 представники колективу надали перевагу Колеснік О.О., 166 – Осинському Д.С., 33 – Думанському Ю.В. та 14 – Тодурову І.М.

Заступником директора з наукової роботи стає д.мед.н. стає Коровін С.І., головним лікарем Безносенко А.В. заступником головного лікаря з хірургічної допомоги, Заслужений лікар України д.мед.н. Шудрак А.А., заступником головного лікаря з медичної роботи Воскобойніков О.М.

 

Основні напрямки наукової діяльності Інституту:

– вивчення патогенезу злоякісних новоутворень, розроб­ка нових, удосконалення існуючих методів їх лікування, оцінка ефективності лікування;

–  розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики (гістологічних, цитологічних, імунологічних та інших) злоякісних новоутворень;

– розробка та впровадження радіологічних методів діагнос­тики та визначення поширеності злоякісних новоутворень;

–  розробка методів подолання променевої та медика­ментозної резистентності злоякісних новоутворень, профі­лактики виникнення рецидивів та метастазів;

–  випробування нових лікувально-діагностичних комп­лексів та алгоритмів для визначення та відбору найбільш ефективних та економічно доцільних з них, підготовка рекомендацій щодо використання в Україні вітчизняного та зарубіжного досвіду;

–  вивчення захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень населення України;

–  визначення показника виживаності у радикально про­лікованих хворих онкологічного профілю;

– розробка та вдосконалення методів організації протирако­вої боротьби, здійснення науково-методичного керівництва онкологічною службою та службою променевої діагностики;

–  надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та консультативно-поліклінічної допомоги населенню України;

–  планування та координація наукових багатоцентрових рандомізованих онкологічних досліджень з метою удоско­налення стандартних технологій лікування на принципах доказової медицини;

–   ведення реєстру вітчизняних наукових досліджень та моніторинг наукових досліджень з проблем онкології, які проводяться у зарубіжних центрах;

– визначення стратегії розвитку онкологічної служби України щодо зниження захворюваності, смертності, інва­лідності населення від онкологічних захворювань, розроб­ка новітніх методів реабілітації і профілактики та організація контролю за їх виконанням;

– розробка та координація заходів загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями, а також реалізація завдань інших державних програм з питань онкології.

Національному   інституті   раку   з   метою   уніфікації діагностично-лікувального процесу онкологічної служби України  створюються  і удосконалюються   стандарти комплексного   лікування   та   амбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим в Україні.

Для вирішення основних проблем у галузі організації протиракової боротьби в країні  Інститутом розроблено «Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями  на  період до  2016  року».  Програма затверджена Законом України № 1 794-VI від 23 грудня 2009 р.

 

На сьогодні, Національний інститут раку – провідна установа МОЗ України з проблеми «Онкологія», метою діяльності є визначення стратегії розвитку онкологічної служби країни та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань.

За роки керівництва Інститутом директором І.Б. Щепотіним, Інститут став сучасним науково-дослідним закладом, який визначає політику в галузі онкології у державі, здійснює планування та виконання проектів державних національних програм з онкології, розробляє нормативно-правові документи онкологічної служби України, проекти директивних документів МОЗ та КМ України з найбільш актуальних проблем онкології, проводить наукові дослідження з діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань.

За період 2008–2014 рр. в Національному інституті раку активно працюють наукові школи, які визначають пріоритети в провідних галузях онкології, а саме: клінічної онкології, клінічної радіології, експериментальної онкології та імунології,  клінічної хіміотерапії, кріохірургії, медичної інформатики.

У 2008 році Інститутом розроблений проект «Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.», що був затверджений Законом України 23 грудня 2009 року, N1794-VI.

Вперше для уніфікації діагностично-лікувального процесу в онкологічній службі України впроваджені стандарти стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим, що постійно оновлюються (наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» від 17.09.2007 р. № 554).

З 2008 року по теперішній час розроблено близько 20 нормативно-правових документів проектів, які в подальшому затверджено МОЗ України. У 2013 році затверджено наказ МОЗ України № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України», який є основним нормативно-правовим документом у сфері онкологічної служби України.

На базі Інституту функціонує єдиний в СНД по завершеності Національний канцер-реєстр, який здійснює моніторинг рівня ураження населення України злоякісними новоутвореннями, оцінку стану онкологічної допомоги населенню, щорічно публікує дані аналітичних досліджень у Бюлетені Національного канцер-реєстру, який надсилається в усі регіони України для оперативного керівництва галуззю та розміщується в мережі Internet. Національний канцер-реєстр охоплює всі онкологічні заклади України та працює за єдиною інформаційною технологією, створеною в Інституті. дані Національного канцер-реєстру про захворюваність та смертність від раку населення України вперше включено Міжнародною агенцією з вивчення раку ВООЗ у міжнародне видання «Cancer Incidence in 5 Continents. Volume X» (Рак на 5 континентах), що є підтвердженням високого рівня інформаційних технологій та якості інформації Національного канцер-реєстру України.

Для визначення найбільш актуальних проблем протиракової боротьби в Україні Національним інститутом раку у 2008 р. розроблено Національний план «50 кроків боротьби з раком в Україні», у 2010 р. «Межгосударственный план борьбы с онкологическими заболеваниями в странах СНГ», який було презентовано  на VI з’їзді онкологів та радіологів країн СНД. На основі цього документа створено проект «Концепции согласованных действий государств-участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям», який схвалено експертами та в подальшому затверджено на засіданні керівників урядів країн СНД.

У 2011 році Інститут вперше отримав Ліцензію на підвищення кваліфікації фахівців на курсах інформації і стажування за спеціалізаціями: «онкологія», «онкохірургія», «онкогінекологія», «радіонуклідна діагностика», «променева терапія», «анестезіологія», «рентгенологія», «патологічна анатомія», «гематологія» та навчання у клінічній ординатурі зі спеціальності «Лікувальна справа» за спеціалізаціями: «онкологія», «онкохірургія», «онкогінекологія», «радіонуклідна діагностика», «променева терапія». Щорічно на базі інституту проходять підготовку лікарі онкологічних закладів України.

Одним із досягнень Інституту є те, що з 2011 року Національний інститут раку видає науково-практичний журнал «Клиническая онкология», атестований ДАК України та зареєстрований в базі даних ВІНІТІ РАН (Росія).

Науковий потенціал Національного інституту раку дозволяє вирішувати найбільш актуальні проблеми з онкології відповідно до міжнародних вимог. В Інституті працюють 6 лауреатів Державної премії України, 13 заслужених лікарів України, заслужений працівник охорони здоров’я України; член-кореспондент НАН та НАМН України, 27 докторів та 78 кандидатів наук.

За результатами науково-дослідних робіт за період 2008–2014 рр. Інститут отримав близько 130 патентів України на наукові розробки, які впроваджено в практику онкологічної служби.

Всього за 2008–2013 рр. Національним інститутом раку видано 20 монографій, 28 підручників та посібників, опубліковано 848 статей в наукових фахових виданнях (з них 81 у зарубіжних виданнях), 1044 тез доповідей (з них 447 за кордоном); підготовлено 80 нововведень; розроблено 31 методичні рекомендації та 31 інформаційний лист.

За сприяння директора Інституту в 2011 році НІР проведено XII з’їзд онкологів України, IV з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини, постійно проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю.

Починаючи з 2008 р., співробітниками Інституту розроблені унікальні методи оперативного лікування хворих, які не мають аналогів в Україні та світовій практиці, зокрема,  методи лікування хворих на рак шлунка, печінки, підшлункової залози, грудної залози, жіночих статевих органів із застосуванням сучасних методів кріодеструкції, лазерної терапії, що дозволило зменшити кількість калічащих втручань та поліпшити медичну і соціальну реабілітацію хворих; розроблені та впроваджені методи органозберігаючих економних операцій хворих на злоякісні новоутворення молочної залози, жіночих статевих органів; розроблені методи пластичних операцій у хворих з пухлинами опорно-рухового апарату із застосуванням вітчизняних керамічних матеріалів та біополімерів, які дозволили в десять разів зменшити кількість післяопераційних ускладнень; широко впроваджуються пластичні операції у хворих зі злоякісними новоутвореннями сечових органів.

Фахівцями Національного інституту раку з 2010 року започатковано проведення  майстер-класів для лікарів регіональних медичних закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу онкологічним хворим.

Вперше в Україні виконано унікальні показові операції: одномоментної резекції вродженої пухлини печінки та вродженого пороку серця, панкреатодуоденальна резекція у дітей віком 1 та 5 років, аутотрансплантація нирки під час видалення саркоми черевної порожнини великих розмірів, видалення пухлини печінки у новонароджених та ін. Такі операції виконувались фахівцями Інституту як на базі клініки Інституту, так і в інших лікувальних закладах м. Києва та України.

З 2008 року усі науково-дослідні роботи, які плануються в Інституті, базуються на принципах доказової медицини. НІР співпрацює з 34  установами України, а саме: 3 науково-дослідними інститутами НАН України, 3 інститутами НАМН України, 5 медичними університетами, 16 онкодиспансерами та 7 ЛПЗ.

За видатні наукові досягнення 18 листопада  2013 року Комітет з Державних премій України прийняв рішення щодо присудження роботі Щепотіна І.Б. та співавторів «Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку» Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року.

В Національному інституті раку проводяться унікальні дослідження в області біотехнологій. Співробітниками Інституту на основі наших власних технологій, а також із залученням технології, розробленої фахівцями Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецкого НАН України, з якими ми співпрацюємо створені протипухлинні вакцини на основі дендритних клітин. На ці вакцини отриманий патент України, вони використовуються для профілактики рецидивів і метастазів раки і створюються індивідуально для кожного пацієнта. Розроблені протоколи застосування ДК-аутовакцин у хворих недрібноклітинним раком легені IIB-IIIA ст. і хворих раком яєчника III-IV ст. Проведені рандомізовані клінічні дослідження ефективності II−III фази з 4-х етапним введеням. (Дозвіл  на проведення дослідження отриманий від Центральної комісії з біоетики МЗ України і локальної комісії з біоетики НДР). Встановлено, що розроблена протипухлинна вакцина є ефективним модулятором імунної системи онкохворих з наступним відновленням або посиленням протипухлинної імунної реакції організму. При її застосуванні вакцини у хворих з вищезазначеними локалізаціями злоякісних пухлин зареєстровано поліпшення 5-річного загального виживання. У хворих недрібноклітинним раком легені − на 25 %, раком яєчника − на 35 %. Робота подана на здобуття Державної премії України.

Завдяки наполегливості та рішучості директора Інституту Щепотіна І.Б. в 2011 році введено в експлуатацію тривалий (понад 20 років) довгобуд – новий хірургічний корпус, завдяки чому ліжковий фонд клініки НІР збільшено до 600 ліжок.

В Інституті функціонує клініка онкорадіологічного профілю на 56 ліжок, крім того за профілем ліжок: онкологічні для дорослих – 499, онкологічні для дітей – 45, радіологічні – 56; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті інституту 1289 співробітників, у тому числі 119 науковців та 167 лікарів.

У клініці Інституту щороку отримують медичну допомогу понад 16 тисяч осіб з усіх регіонів України, у відділенні дитячої онкології – понад 950 дітей.

Завдяки оптимізації роботи клініки і впровадження в її практику сучасних технологій і методів дозволило істотно поліпшити лікувально-діагностичну роботу. Порівняно з 2008 р. на 43,4 % збільшилася кількість госпіталізацій (до 16 148 осіб). Профільність госпіталізацій виросла з 89,4 % до 92,8 %. Знизилася тривалість перебування хворого в стаціонарі – середній ліжко-день зменшився на 25 % (до 13,1 ліжко/дня);

Консультативна поліклініка Інституту працює за принципом «відкритих дверей» і щорічно надає консультативну допомогу понад 160,3 тисячам відвідувачів зі всіх регіонів України. Кількість консультованих хворих останніми роками щорічно зростає, і склало в 2013 р. – 160 тис. 275 пацієнтів, що  на 20 % більше порівняно з 2008 р.

За період з 2009 р. по 2013 р. виконано оперативних втручань: у поліклініці 31 тис. 490, в стаціонарі –  25 тис. 853, що сумарно склало 57 тис. 343. За останніх 5 років кількість проведених операцій збільшилася на 22 %  (близько 5,5 тис. операцій на рік). Переважно це хірургічні втручання на органах травлення і черевної порожнини – 21,2 %, сечостатевих органах – 21,9 %, грудній залозі – 16,3 %. Кількість радикальних операцій за вищезазначений період збільшилася в 1,5 разів, частота післяопераційних ускладнень зменшилася в 1,8 разів. Лікарняна летальність знизилася в 2 рази.

Значні зусилля Національного інституту раку спрямовано на профілактику та раннє виявлення онкологічних захворювань. В інституті функціонує кабінет профілактики раку шийки матки, в якому щорічно здійснюється близько 3,5 тис. прийомів та виявляється близько 150 захворювань шийки матки.

З 2013 року завдяки спільному проекту НІР і Благодійного фонду «Розвиток України» функціонує мобільна жіноча консультація. За 2013 р. обстежено 3412 жінок. Виконано: 1448 мамографій, 2208 сонографічних обстежень. Виявлено: 214 випадків передпухлинних захворювань тіла та шийки матки; 51 – раку тіла та шийки матки; 76 – пухлин яєчників; 132 – міоми матки; 183 – доброякісних пухлин грудної залози; 1510 – мастопатій; 62 – раку грудної залози.

Як результат значних досягнень в діагностиці та лікуванні онкологічних хворих, в Національному інституті раку суттєво підвищився показник 5-річного виживання онкологічних хворих з такими локалізаціями злоякісних новоутворень: ободова кишка з 63 % до 85 %; пряма кишка з 54 % до 88 %; легеня з 15 % до 63 %; шийка матки з 62 % до 87 %; тіло матки з 75 % до 85 %; яєчник з 50 % до 66 %; лімфома Ходжкіна з 75 % до 86 %; неходжкінські лімфоми з 50 % до 73 %.

Національний інститут раку з 2008 року започаткував та продовжує міжнародне співробітництво з 13 зарубіжними науковими установами, у т.ч: Міжнародним агентством дослідження раку (International Agencyfor Researchon Cancer (IARC); Кембриджським університетом (Велика Британія); Університетом  Каліфорнії  (Ірвін, США); Біомедичним інститутом університету Клемсона  (США); Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI); Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL); Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба.

Національний інститут раку бере участь у виконанні міжнародних проектів та програм: спільно з МАГАТЕ у регіональних проектах науково-технічного співробітництва; у виконанні Міжнародного проекту Євросоюзу «Soleterre»; у Міжнародному мультицентровому проекті «PAIN OUT International», присвяченому подоланню (контролю) гострого болю в медичних установах.

Налагоджено широкомасштабні відносини з провідними вченими світу: з метою співробітництва в галузі діагностики раку, обговорення напрямів подальших можливих сумісних досліджень відбулись візити та робочі зустрічі з представниками діагностичної референтної лабораторії «СDD» (США), делегацією Кавендішської лабораторії Кембриджського університету (Велика Британія).

Починаючи з 2008 року, результати наукових розробок інституту доповідаються на міжнародних конференціях та симпозіумах. За період 2008–2013 рр. фахівцями Національного інституту раку було зроблено 425 доповідей на міжнародних наукових форумах. В 2013 році 8 наукових доповідей співробітників Інституту отримали перші місця.

Завдяки зусиллям колективу НІР під керівництвом директора професора Щепотіна І.Б., впровадженню нових концепцій, розробок та технологій, сучасних підходів до принципів лікування онкологічних хворих, вдалося повернути значно більшу частину хворих до активного повноцінного життя та зберегти трудовий потенціал країни.