Головко Тетяна Сергіївна

Спеціалізація: ультразвукова діагностика, рентгенологія

Стаж роботи по спеціальності: 28 роки

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: диплом лікувальна справа 1986 р, канд. мед. наук з 1999 р, д.м.н. з 2006 р., професор з 2014 р.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: променева діагностика захворювань грудної залози, м’язово-скелетна  радіологія.

Наявність науково-практичних публікацій: більше 160 друкованих публікацій (монографії 1, підручників 7, методичних рекомендацій 6).

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: участь у конференціях семінарах, симпозіумах в Україні та за кордоном з 1986 року.

Наявність нагород, грамот, премій: Заслужений лікар України 3 2004 р.

Членство в організаціях: Асоціація Радіологів України  з 1995року

 

Список основних опублікованих статей

Список наукових та навчально-методичних праць:

1.

Можливості комплексного ультразвукового дослідження у діагностиці та оцінці ефективності лікування пухлин опорно-рухового апарату

стат.

// Онкология (специальный выпуск). — № 1. Т.12. – 2010. – С. 112-121. Смакова М.С.Лаврик Г.В.Халілеев О.О.

Руда Л.В.

2.

Ультрасонографія – метод вибору при травматологічному ушкодженні колінного суглоба

стат.

// Ліки України плюс. – 2010. — № 6. – С. 50-52. Кучер А.Р.

3.

Комплексне променеве дослідження у визначенні критеріїв ефективності неоад’ювантної та поліхіміотерапії хворих при місцево поширених формах злоякісних новоутворень

стат.

// Здоровье женщины. – 2010. – №  – С. . Лаврик Г.В.Шевчук Л.А.Гаврилюк О.М.

Процик О.Є.

Кротевич М.С.

4.

Алгоритм діагностики раку молочної залози

метод. рек.

// Методичні рекомендації. — К. – 2010. – 25. Солодянникова О.І.Скляр С.Ю.Лаврик Г.В.

Шевчук Л.Л.

5.

Спосіб діагностики метастатичного ураження лімфатичних вузлів у хворих на рак грудної залози

патент

Патент на корисну модель № 49855, Україна, 8 МПК А 61 В 6/00, А 61 В 8/08. – З. № u 200912736. Заявл. 08.12.2009. Опубл. 11.05.2010. – Бюл. № 9. – 4 с. Скляр С.Ю.Лаврик Г.В.Шевчук Л.А.

Крахмальова А.С.

6.

Современные технологии диагностики узловых мастопатий

тези

Онкохирургия – 2010: в будущее через новые технологии : тез. Докл. Междунар. Онколог. Научно-образовательного форума (31 мая – 02 июня 2010). – Онкохирургия. — 2010. – Прилож. № 1. – С. 203. Крахмальова А.С. Крахмальова Л.П.

7.

Спосіб диференційної діагностики м’якотканинного компонента злоякісних пухлин кісток та сарком м’яких тканин, що проростають у кістку

патент

Патент на корисну модель № 56409, Україна, 8 МПК А 61 В 8/08. – З. № u 201008779. Заявл. 14.07.2010. Опубл. 10.01.2011. – Бюл. № 1. – 3 с. Климнюк Г.І.Кукушкіна М.М.Лаврик Г.В.

Шевчук Л.А.

Смакова М.С.

8.

Можливості променевої діагностики у визначенні місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій

стат.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці». Київ, 7 квітня 2011 г. С. 1-16. Лаврик Г.В.Крахмальова А.С.Шевчук Л.А.

Гаврилюк О.М.

Процик О.Е.

Францевіч К.А.

1

2

3

4

6

9.

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы опухолевой и неопухолевой природы

тези

Тез. Евразийского форума по диагностике злокачественных новообразований. 9-10 июня 2011 г., г. Киев. С.36 Крахмалева А.С.Скляр С.Ю.

10.

Особливості діагностики та фактори прогнозу нирково-клітинного раку

Метод. рек.

Методичні рекомендації. 2011 р. 35 с. Стаховський Е.А.Вітрук Ю.В.Войленко О.А.

Гаврилюк О.М.

Яцина О.І.

11.

Використання радіочастотної гіпертермії для підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози

стат.

Журнал «Клиническая Онкология» № 2 (2). – 2011. – С. 42-46. Смоланка І.І.Орел В.Е.Скляр С.Ю.

Досенко І.В.

Лігірда О.Ф.

Лобода А.Д.

12.

Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы неопухолевой природы

стат.

Журнал «Клиническая Онкология» № 2 (2). – 2011. – С. 71-76. Скляр С.Ю.Крахмалева А.С.Крахмалева Л.П.

Кротевич М.С.

Процык Е.Е.

13.

Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы

Стат.

Журнал «Клиническая Онкология» № 3 (3). – 2011. – С. 86-91. Головко Т.С.Крахмалева А.С.Крахмалева Л.П.

Скляр С.Ю.

Кротевич М.С.

Процык Е.Е.

14.

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий

тези

Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. – Променева діагностика, променева терапія : зб. Наук. Робіт Асоціації радіологів України. – К., 2012. – С. 19. Скляр С.Ю.Крахмалева А.С.Францевич К.А.

Крахмалева Л.П.

15.

Лучевая семиотика поражений опорно-двигательного апарата у больных множественной миеломой Современные подходы к диагностике и лечению множественной миеломы Смакова М.С.Маковка Т.А.

16.

Инновационные технологии в лучевой диагностике спорных случаев в онкомаммологии

тези

XII з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20-22 вересня 2011 р. – Клин. Онкология. – 2011. – Спец. вип. 2 – С. 201. Крахмалева А.С.

17.

Ультразвукова візуалізація підвищення внутрішньопухлинного кровотоку у хворих на рак грудної залози під впливом локальної радіочастотної гіпертермії

Стат.

// Променева діагностика, променева терапія. – 2011. – № 3-4. – С. 43-47. Орел В.Е.Смоланка І.І.Крахмальова А.С.

Ніколов М.О.

1

2

3

4

6

18.

Рак поджелудочной железы: критерии резектабельности

Стат.

// Клиническая онкология. — № 4 (4). – 2011. – С. 18-25. Щепотин И.Б.Лукашенко А.В.Колесник Е.А.

Розумий Д.А.

Приймак В.В.

Шептицкий В.В.

Лаврик Г.В.

Халилеев А.А.

19.

Спосіб визначення проліферативної активності тканину хворих на вузловий фіброаденоматоз

патент

Патент на корисну модель № 66697, Україна, 8 МПК А 61 В 8/80. – № u 201108562. Заявл. 08.07.11 ; Опубл. 10.01.2012. – Бюл. № 1. Скляр С.Ю.Крахмальова А.С.Францевич К.А.

Шевчук Л.А.

20.

Спосіб діагностики захворювань грудної залози

патент

Патент на корисну модель № 69500, Україна, 9 МПК А 61 В 8/00. – № u 201113860. Заявл. 24.11.11 ; Опубл. 25.04.2012. – Бюл. № 8. Скляр С.Ю.Крахмальова А.С.Францевич К.А.

Бакай О.О.

21.

Роль лучевой диагностики при непальпируемых опухолях молочной железы

тези

// Наук.-практ. конф. «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології». – Київ. – 5-6 квітня. – 2012. – С. 72-73. Крахмалева Л.П.Скляр С.Ю.

22.

Комплексная диагностика узловых образований грудных желез

тези

// Наук.-практ. конф. «Променеві методи до-слідження як діагнос-тичний та лікувальний супровід в онкології». – Київ. – 5-6 квітня. – 2012. – С. 74-76. Крахмалева А.С.

23.

Возможности ультразвукового исследования в диагностике узловой и неузловой форм трофобластической болезни

тези

// Наук.-практ. конф. «Променеві методи до-слідження як діагнос-тичний та лікувальний супровід в онкології». – Київ. – 5-6 квітня. – 2012. – С. 86-87. Гуралевич Ю.В.Цып Н.П.

24.

Возможности ультразвуковой диагностики опухолей слюнных желез

тези

// Наук.-практ. конф. «Променеві методи до-слідження як діагнос-тичний та лікувальний супровід в онкології». – київ. – 5-6 квітня. – 2012. – С. 141-143. Процык Е.Е.

25.

Возрастные аспекты медицинской визуализации грудных желез

стаття

REJR (www.rejr.ru) (часть первая I – детская онкология). – 2012. – Т.2, № 3 – С. 69-76. Скляр С.Ю.Климнюк Г.И.Озеран Н.В.

Крахмалева А.С.

Францевич К.А.

 

1

2

3

4

6

26.

Анализ воротного кровотока у пациентов с злокачественными новообразованиями брюшной полости

тези

// Наук.-практ. конф. «Променеві методи до-слідження як діагнос-тичний та лікувальний супровід в онкології». – київ. – 5-6 квітня. – 2012. – С. 162-163. Халилеев А.А.Лаврик Г.В.Рудая Л.В.

27.

Ultrasonography of paravertebral space for paravertebral block under us guidance optimization

тези

EUROSON 2012. Abstracts Book. – Madrid. – 22-24 April. – 2012. – P. 324. Abdullaev R.Ya.Tamm T.I.Hyzhniak A.A.

28.

Диагностика патологических изменений грудных желез в практике детского онколога

стаття

// Клиническая онкология. — № 5 (1). – 2012. – С. 126-130. Скляр С.Ю.Климнюк Г.И.Озеран Н.В.

Крахмалева А.С.

Францевич К.А.

29.

Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки

стаття

// Клиническая онкология. — № 5 (1). – 2012. – С. 131-137. Лаврик Г.В.Шевчук Л.А.Халілєєв О.О.

Колеснік О.О.

Лукашенко А.В.

Бокай О.О.

Руда Л.В.

30.

Застосування допплерографії для діагностики раку шийки матки

тези

Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». —  25-27 вересня. – 2012. – С. 24-25. Бакай О.О.

31.

Комплексна променева діагностика захворювань грудних залоз

тези

Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». —  25-27 вересня. – 2012. – С. 25-26. Крахмальова А.С.Крахмальова Л.П.

32.

Ультразвуковая диагностика опухолей абдоминальных органов

підручник

Учебное пособие. – Харьков: Нове слово, 2012. – 173 с. Абдуллаев Р.Я.Лаврик Г.В.Федько А.А.

Кучер А.Р.

Белевцов Ю.П.

Гапченко В.В.

 

33.

Променеве дослідження в лікуванні дітей, хворих на остеогенну саркому

стаття

Хірургія дитячого віку. — № 4. – 2012. – С. 37-43. Кобись В.Л.Коноваленко В.Ф.Рєпіна Н.В.

Тарасова Т.О.

 

34.

Комплексна променева діагностика злоякісних пухлин печінки

метод. рек.

Методичні рекомендації Лаврик Г.В.Солодянникова О.І.Колеснік О.О.

Климнюк Г.І.

Шевчук Л.А.

Халілєєв О.О.

 

1

2

3

4

6

35.

Мультисрезовая КТ в диагностике опухолевых тромбозов воротной вены

тези

Матер. конф. молодих вчених ”Актуальні питання діагностики та лікування злоякісних новоутворень”.- Київ, 24-25 березня 2011.Клинич. Онкология. 2012.№5 (1) С.181. Лаврик Г.В.Халилеев А.А.Энгел О.Т.

36.

Методи променевої діагностики та моніторингу в оцінці результатів лікування метастазів колоректального раку в печінку

стаття

Клинич. Онкология. 2012.№8 (2) С.131-137. Лаврик Г.В.Колеснік О.О.Лукашенко А.В.

Шевчук Л.А.

Кліманов М.Ю.

37.

Застосування допплерографії для оцінки ефективності променевої терапії у хворих на  рак шийки матки

тези

Науково-практична конференція молодих вчених «Современные методы диагностики и лечения больных злокачественными опухолями», – 11 травня 2012 р., м. Київ. Бакай О.О.Іванкова В.С.Хруленко Т.В.

Шевченко Г.М.

38.

Применение эластографии для  диагностики патологии печени

тези

VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ,    5 – 7 сентября 2012р. – г. Астана. Бакай О.О.Лаврик Г.В.

39.

Комплексна сонографія для моніторингу  променевої терапії у хворих на  рак шийки матки

тези

VI Всеукраинский конгресс радиологов «УКР-2012», 17-18 сентября 2012 г., г. Киев. Бакай О.О.Іванкова В.С.Хруленко Т.В.

Шевченко Г.М.

40.

Застосування допплерографії для діагностики раку шийки матки

тези

Науково-практична конференція «Профілактика та рання діагностика раку репродуктивної системи у жінок: досягнення і перспективи», Міжнародний медичний форум, 25 –27 вересня 2012 р. , м. Київ. Бакай О.О.

41.

Возможности эхокардиографии при оценке кардиотоксичности в онкологической практике тези VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ,    5 – 7 сентября 2012р. – г. Астана.

42.

Возможности эхокардиографии при оценке кардиотоксичности в онкологической практике тези VI Всеукраинский конгресс радиологов «УКР-2012», 17-18 сентября 2012 г., г. Киев. Шевчук Л.А.

43.

Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения  онкологических больных (состояние проблемы в литературе, результаты собственных исследований)

стаття

Подано до друку Солодяннікова О.І.Лаврик Г.В.Шевчук Л.А.

1

2

3

4

6

44.

Лучевые методы в диагностике сарком мягких тканей 

тези

Променева діагностика, променева терапія .- 2013. — № 1-2.- Матер. національного форуму «Радіологія в Україні» м. Київ, 19-22 березня 2013. – С. 101.  

45.

Променеві методи в диференціальній діагностиці новоутворень м’яких тканин

тези

Науково — практична конференція «Променева діагностика злоякісних новоутворень органів черевної порожнини і за очеревинного простору», ІV Міжнародний медичний форум, 16 – 19 квітня 2013 р., м. Київ. Головко Т.С.Смакова М.С.Коровіна А.С.

46.

Роль лучевых методов в диагностике лимфом.

тези

Науково — практична конференція «Променева діагностика злоякісних новоутворень органів черевної порожнини і за очеревинного простору», ІV Міжнародний медичний форум, 16 – 19 квітня 2013 р., м. Київ.

47.

Застосування еластографії для виявлення дифузної патології печінки у хворих, які отримують хіміотерапію

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 80. Бакай О.О.Крахмалева Г.С.Шевчук Л.А.

48.

Інноваційна технологія – соноеластографія в діагностиці захворювань грудних залоз

тези

Радіологія в Україні : національний форум з міжнар. Участю. 19-22 березня 2013 р., м. Київ. – Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 86. Крахмальова А.С.Крахмальова Л.П.

49.

Променева діагностика уретерогідронефрозу (УГН) у пацієнтів з артифіційним ідеальним сечовим міхуром

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 86. Гаврилюк О.М.Войленко О.А.Вітрук Ю.В.

Яцина О.І.

50.

Інноваційна технологія — соноеластографія в діагностиці захворювань грудних залоз

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 86. Крахмальова А.С.Крахмальова Л.П.

51.

Прецизійне МРТ студіювання рака підшлункової залози

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 87. Забудська Л.Р.

52.

Лучевые методы в оценке эффективности диагностики сарком мягких тканей

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 87. Смакова М.С.Коровина А.С.

1

2

3

4

6

53.

Компьютерная томография в определении лимфогенного метастазирования злокачественных опухолей пищевода и кардиоэзофагеальной зоны

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 88. Чернобай Т.Н.

54.

Роль компьютерной томографи в диагностике опухолевых образований поджелудочной железы

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 100. Лаврик Г.В.Халилеев А.А.Руда Л.В.

55.

Роль СКТ в определении тактики лечения больных колоректальным раком с метастазами в печень

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 101. Лаврик Г.В.Халилеев А.А.Руда Л.В.

56.

Возможности ультразвуковой диагностики опухолей шеи

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 116. Процык Е.Е.Гуралевич Ю.В.

57.

Ехокардіографія при визначенні кардіотоксичності препаратів, що застосовуються в кардіологічній практиці

тези

// Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1-2. – С. 139. Шевчук Л.А.Солодяннікова О.І.Сивак Л.А.

58.

Ультразвукова діагностика в онкології

підручник

Практичне видання, Харків 2013 рік., 386 с. Абдуллаєв Р.Я.,Алієв Д.А.,Тронько М.І.,

Давидов М.І.,

Лісовий В.Н.,

Запорожан В.Н.,

Педаченко Є.Г.,

Думанський Ю.В.,

Семикоз Н.Г.,

Возіанов С.А.,

Головко Т.С.,

Веселовська З.Ф.

59.

Детекція «сторожових» лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози. Сучасний погляд на проблему.

стаття

Український радіологічний журнал № 3, том. ХХІ, випуск 3. – 2013. С. 339-344 І.І. Смоланка,О.І.Солодяннікова,С.Ю. Скляр,

Т.С. Головко,

О.І. Костриба

60.

Визначення променевих диференціально-діагностичних критеріїв оцінки ефективності лікування пацієнтів із злоякісними пухлинами печінки (ГЦК, ХЦК)

Інформ. лист

Подано до друку Головко Т.С.Лаврик Г.В.Бакай О.О.

Шевчук Л.А.

Халілєєв О.О.

61.

Визначення променевих диференціально-діагностичних критеріїв оцінки ефективності лікування пацієнтів із злоякісними пухлинами печінки (метастатичне ураження печінки)

Інформ. лист

Подано до друку Головко Т.С.Лаврик Г.В.Бакай О.О.

Шевчук Л.А.

Халілєєв О.О.

1

2

3

4

6

62.

Алгоритми діагностики раку стравоходу та рентгенологічний супровід стравохідного стентування.

метод. рек.

Подано до друку Головко Т.С.,Чорнобай Т.М.

63.

Роль СКТ в определении тактики лечения больных коллоректальным раком с метастазами в печень. тези Променева діагностика, променева терапія .- 2013.- №1-2. Матер національного форуму «Радіологія в Україні» м. Київ, 19-22 березня 2013. –с.101. Лаврик Г.В.,Головко Т.С.,Халилеев А.А.,

Рудая Л.В.

64.

Роль компьютерной томографии в диагностике опухолевых образований поджелудочной железы тези Променева діагностика, променева терапія .- 2013.- №1-2. Матер національного форуму «Радіологія в Україні» м. Київ, 19-22 березня 2013. –с.100. Лаврик Г.В.,Головко Т.С.,Халилеев А.А.,

Рудая Л.В.

65.

Возможности МСКТ в определении тактики лечения больных коллоректальным раком с метастазами в печень

тези

Матер. Невского радиол. форума 5–7 апреля 2013. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 91. Лаврик Г.В.,Головко Т.С.,Халилеев А.А.,

Рудая Л.В.

66.

Раннее выявление легочных метастазов остеосаркомы у детей

тези

Матер. Невского радиол. форума 5–7 апреля 2013. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 211. Лаврик Г.В.,Головко Т.С.,Халилеев А.А.,

Рудая Л.В.

67.

Особенности лучевой диагностики при легочных метастазах остеосаркомы у детей.

стаття

Клиническая онкология. Электронная публикация. 2013г. Головко Т. С., Халилеев А. А., Климнюк Г. И., Белоконь О. В., Кротевич М. С.

68.

Особенности лучевой диагностики опухолей мягких тканей у детей

тези

Матер. конференції: «Діагностика та лікування хворих на саркоми кісток і м’яких тканин у дітей та дорослих». Халилеев А. А., Головко Т.С.,Лаврик Г. В., Климнюк Г.И.,Шайда Е. В.

69.

Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения  онкологических больных (состояние проблемы в литературе, результаты собственных исследований)

стаття

Клинич. Онкология. 2013.№2 (10) С. 144150. Солодяннікова О.І.,Лаврик Г.В.,Шевчук Л.А.

70.

Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения у онкологических больных

тези

IV міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації » м. Київ, 16-19 квітня  2013. Шевчук Л.А., (Солодянникова О.І., Головко Т.С.,Сивак Л.А.,Каднікова Т.В.)

71.

Possibilities of Echocardiography in Estimation of Cardiotoxity of Chemotherapy in Cancer Patients

тези

International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC 2013). 30 вересня – 4 жовтня 2013 року, Австрія, Вена. Матеріали конференції, с. 28-29. Солодяннікова О.І.Шевчук Л.А.

1

2

3

4

6

72.

Застосування еластографії для виявлення дифузної патології печінки у хворих, які отримують хіміотерапію тези Національний форум з міжнародною участю «Радіологія в Україні», 19 – 22 березня 2013 р., м. Київ. – Опубл.: Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С.82. Бакай О.О.Крахмальова Г.С.Шевчук Л.А

72.

Можливості еластографії в диференційній діагностиці вогнищевої та дифузної патології печінки тези Науково — практична конференція «Променева діагностика злоякісних новоутворень органів черевної порожнини і за очеревинного простору», ІV Міжнародний медичний форум, 16 – 19 квітня 2013 р., м.Київ. Бакай О.О.,

73.

Применение комплексной ультрасонографии для определения показаний для лапароскопического оперативного лечения новообразований яичников тези VI Общероссийский научно-практический семинар с международным участием «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 7–10 сентября,  г. Сочи – опубликовано StatusPresent 2013, с.24-25. Бакай О.О.,Воробйова Л.І. 

74.

Можливості еластографії в диференційній діагностицівогнищевої та дифузної патології печінки стаття Клиническая онкология. – К., 2013. – № 12 (4). Бакай О.О.

75.

Рак ендометрія

Методичні реко-мендації

Подано до друку Воробйова Л.І.Неспрядько С.В.Бакай О.О.

76.

Современная комплексная лучевая диагностика узлового фиброаденоматоза грудных желез.

тези

IV міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації » м. Київ, 16-19 квітня  2013 Крахмальова А.С.,(Головко Т,С., Крахмалева Л.П.,)

77.

Променева діагностика уретерогідронефрозу у пацієнтів з артифіційним ілеальним сечовим міхуром

тези

Національний форум з міжнародною участю «Радіологія в Україні», 19-22 березня 2013 року, м. Київ. – Опубл.: «Променева діагностика, променева терапія». – 2013. — №1-2. – С.86 О.М. ГаврилюкО.А. ВойленкоЮ.В. ВітрукО.І. Яцина

78.

Променева діагностика післяопераційних ускладнень у хворих з артифіційним ілеальним сечовим міхуром

тези

Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів, 18-20 квітня 2013р., м. Київ. – Опубл.: Клин. онкология. – 2013. —  Специальный выпуск 1. – С.41-42. О.М. ГаврилюкЮ.В. ВітрукО.А. Войленко

О.І. Яцина

79.

Оцінка ефективності магнітно-резонансної урографії з діуретичним навантаженням в діагностиці уретерогідронефрозу

тези

Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів, 18-20 квітня 2013р., м. Київ. – Опубл.: Клин. онкология. – 2013. —  Специальный выпуск 1. – С.60-61. О.М. ГаврилюкЮ.В. ВітрукО.А. Войленко

О.І. Яцина

80.

Anatomical and functional changes in the upper urinary tract in patient with muscle invasive bladder cancer

article

Клин. онкология. – 2013. – № 2(10). – С. 162–165 O.M. Gavrylyuk

81.

Особенности выполнения панкреатодуоденальной резекции у детей стат. Клин. онкология. – 2013. – № 4(12). – С. 6–15. И.Б. ЩепотинА.В. ЛукашенкоЕ.А. Колесник

В.В. Приймак

Ю.А. Жуков

А.А. Бурлака

Г.И. Климнюк

А.Н. Грабовой

Г.В. Лаврик

А.В. Ганич

А.А. Халилеев

82.

Скринінг, профілактика та рання діагностики раку грудної залози

стат.

Клин. онкология. – 2013. – № 4(12). – С. 46–50. І.І. СмоланкаС.Ю. СклярО.В. Ганіч

83.

Можливості еластографії в диференційній діагностиці вогнищевої та дифузної патології печінки

стат.

Клин. онкология. – 2013. – № 4(12). – С. 101–104. О.О. Бакай