Ткаля Юлія Георгіївна

tkalya1

Спеціалізація: онкологія, онкогінекологія.

Стаж роботи по спеціальності: 15 років.

Кваліфікаційна категорія: онкогінекологія, вища категорія.

Дипломи та ліцензії: диплом лікаря за фахом «Лікувальна справа», диплом кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 — онкологія.

У 1998 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за фахом «Лікувальна справа».

1998–2000 рр. – інтернатура за фахом «Акушерство і гінекологія» на базі кафедри «Акушерство, гінекологія та перинатологія» післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, база КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 9» і КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради.

2000–2002 рр. – клінічна ординатура за фахом «Акушерство і гінекологія» при Дніпропетровській державній медичній академії, база КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 9» и КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

Під час проходження ординатури – курси стажування на робочому місці в Обласному діагностичному центрі м. Дніпропетровська за фахом «Гінекологічна ендокринологія». З 2002 р. – лікар гінеколог Обласного мамологічного центру КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

З 2003 р. – лікар онкогінеколог КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

2011–2014 рр. – навчання в очній аспірантурі Національного інституту раку за спеціальністю «Онкологія».

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування гормональної терапії злоякісних пухлин яєчника»

З 2015 р. – лікар онкогінеколог науково-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку.

У 2017 р. присвоєна перша категорія за фахом «Онкогінекологія».

Під час трудової діяльності неодноразово проходила курси з підвищення кваліфікації за фахом «Онкогінекологія», «Гінекологічна ендокринологія», навчання з питань кольпоскопії, ендоскопічної хірургії і діагностики в гінекології, в тому числі – стажування в Клермон-Феррані (Франція).

Основні напрями наукових та практичних досліджень: розробка та впровадження в практику стандартів діагностики та лікування хворих з онкогінекологічними захворюваннями.

Наявність науково-практичних публікацій: автор і співавтор 36 наукових публікацій в Україні і за кордоном, 3 патентів на корисну модель (список робіт наведено нижче).

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: результати своїх досліджень представляє на конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях різного рівня.

Членство в організаціях: член Української асоціації гінекологічних онкологів, Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), Європейського товариства гінекологічних онкологів (ESGO), Американське товариство клінічних онкологів (ASCO).

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Воробьева Л. И. Гормональный канцерогенез и обоснование применения гормональной терапии в лечении больных раком яичника / Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Ю. Г. Ткаля // Клин. онкология. – 2013. – № 1 (9). – С. 56–64.
 2. Воробьева Л. И. Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника / Л. И. Воробьева, Ю. Г. Ткаля // Онкология. – 2013. – Т. 15, № 4. – С. 286–293.
 3. Recurrence of borderline ovarian tumors / V. S. Svintsitsky, I. Vorobyova, E. S. Klymenko, T. V. Dermenzhy, J. G. Tkalya // Experim. Oncol. – 2013. – Vol. 35, №2. – P. 118–121.
 4. Клиническое значение экспрессии VEGF у больных серозным раком яичника в зависимости от гормонального рецепторного статуса опухоли / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, А. В. Турчак, И. В. Гончарук, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Здоровье женщины. – 2014. – Т. 6, № 92. – С. 169–177.
 5. Клиническое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника в зависимости от статуса гормональных рецепторов опухоли / Ю. Г.Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Онкология. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 181–190.
 6. Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova, V. S. Svintsitsky, V. Nespryadko, I. V. Goncharuk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun // Experim. Oncol. – 2014. – Vol. 36, № 2. – P. 125–133.
 7. Increase of antitumor activity of cisplatin using agonist of gonadotropin-releasing hormone and inhibitor of aromatase on the model of ascites ovarian tumor / G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy, V. S. Svintsitsky, T. О. Tarasova, N. Yu. Lukianova, I. N. Todor, V. F. Chekhun // Experim. Oncol. – 2014. – Vol. 36, № 3. – P. 184–190.
 8. The antitumor efficacy of cisplatin in combination with triptorelin and exemestane therapy for an ovarian cancer ascites model in Wistar rats / G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy, V. S. Svintsitsky, T. О. Tarasova // Experim. Oncol. – 2015. – Vol. 37, № 1. – P. 30–35.
 9. Ткаля Ю. Г. Рак яичника и гормональный канцерогенез / Ю. Г. Ткаля, Л.И. Воробьева, В. С. Свинцицкий // Здоров’я України. – 2014. – № 3 (34). – С. 28–30.
 10. Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF,
  HER-2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И.Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун, А. П. Коротич, Д. Н. Красиленко, О. И. Балашова, Е. В. Шляхова, О. А. Царенкова // Клин. онкология. – 2014. – № 4 (16). – С. 81–89.
 11. Ткаля Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування гормональної терапії злоякісних пухлин яєчника: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.07 / Ткаля Ю. Г.. ; [Національний інститут раку]. – К., 2015. – 28 с.
 12. Цитологическая дифференциальная диагностика мезотелиомы, аденокарциномы и пограничной опухоли яичника по материалу жидкостей серозных полостей / Л. С. Болгова, О. И. Алексеенко, С. В. Мариненко,Е. А. Логинова, Н. П. Цип, Ю. Г. Ткаля, А. И. Шевченко, М. С. Кротевич // Евразийск. онкол. журнал. – 2015. – № 3 (06). – С.
 13. Гиперпластические процессы эндометрия у больных злокачественными опухолями яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Н. П. Цип, А. В. Турчак, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук, А. А. Самохвалова // Клин. онкология. – 2016. – № 1 (21). – С. 35–43.
 14. Prognostic Significance of Hormonal Receptor Status of Malignant Ovarian Tumors / G. Tkalia, V. S. Svintsitsky, S. V. Nespryadko, N. Yu. Lukyanova, and V. F. Chekhun // Journal of Pharmacy and Pharmacology – 2017. – Vol. 5, № 6. – P. 323–339.
 15. Пат. № 86354, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на рак яєчника / Воробйова Л. І., Ткаля Ю. Г. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № u201308498 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 25.12.2013. – Бюл. 24.
 16. Пат. № 90064, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на рак яєчника / Ткаля Ю. Г., Воробйова Л. І., Свінціцький В. С., Лук’яноваН. Ю., Чехун В. Ф. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (UA). – № u201314584 ; заявл. 12.12.2013 ; опубл. 12.05.2014. – Бюл. 9.
 17. Пат. № 90421, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на пухлини строми статевого тяжа яєчника / Ткаля Ю. Г., ВоробйоваЛ. І., Свінціцький В. С., Гончарук І. В., Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (UA). – № u201315202 ; заявл. 25.12.2013 ; опубл. 26.05.2014. – Бюл. 10.
 18. Особливості перебігу захворювання у хворих на рак яєчника в залежності від гормонального рецепторного статусу пухлин / Ю. Г. Ткаля, Л. І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІ Міжнар. мед. конгресу, 16–17 квітня 2013. – Київ, 2013. – С. 28.
 19. Прогностичне значення визначення гормонального рецепторного статусу пухлин у хворих на рак яєчника / Ю.Г. Ткаля, Л. І. Воробйова, В. С. Свінціцький, Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун // Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 березня 2013 р., Київ. – Клин. онкология. – 2013. – № 2 (10). – С. 170.
 20. Повышение противоопухолевой активности цисплатина с использованием диферелина и аромазина в эксперименте / Ю. Г. Ткаля, И. Н. Тодор, Н. Ю. Лукьянова, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, В. Ф. Чехун // Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології : матеріали міжнар. конф., 7–9 травня 2013 р., Судак. – Таврический мед.-биол. вестн. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 238–239.
 21. Tkalya J. G. Role endometrial hyperplasia in prognosis of survival of patients with ovarian cancer / G. Tkalya, L. I. Vorobyova, V. S. Svintsitsky //Translational oncology: old and new paradigms : the second Ukrainian-Swedish workshop, Kyiv, May 20–21, 2013. – Experim. Oncol. – 2013. – Vol. 35, № 2. – P. 132.
 22. Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника / Л. И. Воробьева, Ю.Г. Ткаля, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук // Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (для молодих вчених), 27 березня 2014 р., Київ. – Клин. онкология. – 2014. – № 2 (14). – С.
 23. Прогностическое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника / Ю.Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІІ Міжнар. мед. конгресу, 14–16 жовтня 2014. – Київ, 2014. – С. 4.
 24. Изучение противоопухолевой активности цисплатина в комбинации с гормональными препаратами в эксперименте / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, А. Н. Грабовой, В.С. Свинцицкий, Т. А. Тарасова, Н. Ю. Лукьянова, И. Н. Тодор, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІV Міжнар. мед. конгресу, 15–17 квітня 2015. – Київ, 2015. – С. 34.
 25. Прогностическое значение экспрессии VEGF в опухолевых клетках у больных серозным раком яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, А. В. Турчак, И. В. Гончарук, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Сучасна онкологія: діагностика та лікування : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (для молодих вчених), 17 квітня 2015 р., Київ. – Клин. онкология. – 2015. – № 2 (18). – С.81–82.
 26. Study of antitumor activity of cisplatin in combination with hormonal drugs in experimental use in vivo / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy, S. Svintsitsky, N. Yu. Lukianova, I. N. Todor, V. F. Chekhun // Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин : тези доп. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2015 р., Яремче. – Онкология. – 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 201.
 27. Increase of antitumor activity of cisplatin in combination with hormonal drugs in experimental use in vivo / I. Tkalia, Rekuta, A. Samokhvalova, A. Grabovoy // Abstract № 2756 on Materials of 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna, Austria, 25–29 September, 2015. – European Journal of Cancer. – 2015. – Vol. 51, № 53. – P. 549.
 28. Экспрессия HER-2/neu в клетках серозного рака яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 18 березня 2016 р., Київ. – Клиническая онкология. – 2016. – № 2 (22). – С. 77.
 29. Гормональный рецепторный статус злокачественных опухолей яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. – Укр. радіол. журн. – 2016. – Додаток 1. – С. 135–136.
 30. Study of antitumor efficacy of cisplatin in combination with hormonal drugs for an ascites ovarian tumor model in Wistar rats / G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy // Abstracts on Materials of Drug Discovery & Therapy World Congress 2016, August 22–25, 2016, Boston, MA, USA. –
  Р. 71–72.
 31. Prognostic significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors / G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko, N. Yu. Lukianova, V. F. Chekhun // Abstracts on Materials of Global Biotechnology  Congress 2016, August 22–25, 2016, Boston, MA, USA. – Р. 196–197.
 32. Гормонообусловленность злокачественных опухолей яичников / Ю. Г.Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали VI Міжнар. мед. Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 25–27 квітня 2017. – Київ, 2017. – С. 117–118.
 33. Прогностическое значение гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF и HER-2/neu вклетках серозного рака яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування:  матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, 14 квітня 2017 р., Київ. – Клиническая онкология. – 2017. – № 3 (27). – С. 78–79.
 34. Pathogenetic background of hormonal therapy for malignant ovarian tumors / G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko, A. N.Grabovoy,, N. Yu. Lukianova, V. F. Chekhun // Abstracts on Materials of 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology 2017, July 25–27, 2017, Osaka, Japan. – Р. 257.
 35. Гормональный гомеостаз у больных срецидивом серозного рака яичника. Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF, HER 2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В.Ф. Чехун // Материалы Международного конгресса «Прогресс и противоречия в онкогинекологии и маммологии», 4–6 жовтня 2017 р., Алматы, Казахстан. – Онкология и радиология Казахстана. – 2017. – № 3 (45). – С. 65.
 36. Clinical and prognostic significance of hormonal receptor status, VEGF and HER 2/neu expression in cells of serous ovarian cancer / G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko, N. Yu. Lukianova, V.F. Chekhun // Abstracts on Materials of 8th World Gene Convention-2017, November 13–15, 2017, Macao, China. – Р. 170.