Тарасова Тетяна Олександрівна

tarasova1

Спеціалізація: Патологічна анатомія

Стаж роботи: 28 років

Кваліфікаційна категорія: Лікар вищої категорії

Дипломи та ліцензії: Диплом про вищу медичну освіту, Національний медичний університет ім. O.O. Богомольця, Київ–1986р. Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика, Київ–1987р.; сертифікат про проходження спеціалізації за фахом лікар-патологоанатом.

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: Онкоморфологія; експериментальні дослідження; імуногістохімічна діагностика пухлин; багатофакторний морфо-функціональний аналіз неоплазій; оцінка лікувального патоморфозу пухлин у хворих на саркоми кісток високого ступеня злоякісності після використанні різних методик неоад’ювантної хіміотерапії; розробка алгоритмів гістологічного дослідження для визначення прогнозу при аденокарциномах товстої кишки з урахуванням зціплення морфологічних, гістохімічних та імуногістохімічних ознак.

Участь в конференціях, семінарах: більше 50.

Чи є ви членом української або міжнародної медичної організації: Асоціація патологів України

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): Ставити перед собою реальну мету та завдання та йти до їх вирішення

 

Список опублікованих статей

78 публіацій, авторське свідоцтво про винахід:

1.Способ определения очаговых повреждений миокарда на гистологическом препарате.- Авторское свидетельство №  1725098 СССР, МКИ 5 G 01 №1/28 от 07.04.92.– Бюл. №13.;

2.Морфологічна діагностика нейроендокринних новоутворень.- Інформаційний лист.- 2010.- № 227.; Применение кофеина в комбинированном лечении больных остеосаркомой.- Літопис травматології та ортопедії. – 2011. –№ 1−2. − С.102−105.;

3.Оцінка результатів неоад’ювантного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії.- Клінічна онкологія.-2011.–№4(4).–С.42 – 46.;

4.Неоадьювантное лечение больных саркомой мягких тканей конечностей и туловища.-Клиническая онкология.-2011. – №2(2).-С.32-35.;

5.Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії.- Науковий вісник Ужгородського університету. − Ужгород: Медицина.-2012.- Вип.1(43) − С. 111-117.;

6.Прогностическое значение VEGF, Her-2/neu и лечебного патоморфоза для оптимизации комбинированного лечения больных остеосаркомой костей конечностей Літопис травматології та ортопедії. − 2012. − № 1-2. − С. 36-40.;

7.Гистологическая оценка ответа опухоли на химио-/лучевую терапию. -Клиническая онкология.- 2012. − № 6 (2). − С. 26-27.;

8.Цитологическая диагностика лимфомы Ходжкина по материалу фибробронхоскопии (наблюдение из практики) Клиническая онкология. – 2013. –№ 1(9). – С. 149–151.;

9.Неоадьювантное лечение больных саркомой мягких тканей конечностей и туловища.- Клиническая онкология.– 2013. − № 1(9). − С.14–19.