Таран Леся Миколаївна

taran1

Спеціалізація: Патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія

Стаж роботи: 2 роки

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст

Дипломи та ліцензії: Диплом про вищу медичну освіту, Національний медичний університет ім. O.O. Богомольця, Київ–2012 р.;сертифікат про проходження спеціалізації за фахом лікар-патологоанатом, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика, Київ–2013 р.; сертифікат про проходження спеціалізації за фахом дитяча патологічна анатомія, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика, Київ–2013 р.

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: Онкоморфологія, експериментальні дослідження, імуногістохімічна діагностика пухлин, багатофакторний морфо-функціональний аналіз неоплазій, особливості морфологічної діагностики трофобластичних пухлин, пухлин дитячого віку і т.п.

Участь в конференціях, семінарах: 11

Чи є ви членом української або міжнародної медичної організації: Асоціація патологів України

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): «Там, де колись були кордони науки, тепер її центр» (Ліхтенберг)

 

Список опублікованих статей

Публікації:

1.Пат. № 80457, UA, 7 МПК А 61 В 10/00. Спосіб забарвлення гістологічних препаратів / Грабовий О.М., Яременко Л.М., Іващенко Л.М.; заявник й патентовласник Державна установа «Національний інститут раку» (UA). – № u 201214998; заявл. 27.12.2012; опубл. 27.05.2013.

2.Пат. № 80458, UA, 7 МПК А 61 В 10/00. Спосіб виявлення ядерцевих організаторів / / Грабовий О.М., Іващенко Л.М.; заявник й патентовласник Державна установа «Національний інститут раку» (UA). – № u u201214999; заявл. 27.12.2012; опубл. 27.05.2013.

3.Функціональна активність лімфоцитів при моделюванні судинних уражень головного мозку, Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Грабовий О.М., Яременко Л.М., Іващенко Л.М.. − 2011.- № 2. − С. 38-42.

4.Влияние имунофана на экспрессию синаптофизина в ганглионарном слое сенсомоторной коры при моделировании нарушения мозгового кровообращения у крыс, Грабовий О.М., Яременко Л.М., Іващенко Л.М., Научно–практическая конференция неврологов. XIX Всероссийская конференция «Нейроиммунология. Рассеянный склероз». II Симпозиум Нейроиммунология. – 2013. – Т. XI, № 1–2. – С. 148–149.

5.Геномна нестабільність та експресія bcl–2 і p53 при раку шлунка, Грабовий О. М., Іващенко Л. М., Український медичний альманах – 2013.– Т. 16№ 3 (додаток).– С. 175.

6.Комплексна гістологічна оцінка плоїдності та маркерів апоптозу при карциномах шлунку, Грабовий О.М., Таран Л.М., Збірник праць науково-практичної конференції «Морфологічні основи наукових досліджень в медицині», присвяченій 110-річчю з дня народження Зазибіна М.І. ). – Київ, 2013.– С. 71.