Іванкова Оксана Миколаївна

ivankova1

Спеціалізація: лікар хірург

Кваліфікаційна категорія: перша

Дипломи та ліцензії: У 1999 році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «лікувальна справа». Після її закінчення із серпня 1999 р. працює в Національному інституті раку, c червня 2005 — на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: лікування доброякісних і злоякісних захворювань грудної залози, модифіковані схеми поліхіміотерапії, променева терапія в лікуванні раку грудної залози, органозберігаючі і реконструктивно-відновлювальні оперативні втручання.

E-mail: oksana_ivankova@ukr.net

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Бондарук О.С., Іванкова О.М., Палюх Г.Р. «Стандартизовані підходи до хіміопроменевого лікування хворих на місцево поширені форми раку молочної залози», Український медичний альманах. – 2005. – том. 8, № 3 (додаток). – С. 50-51.

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Іванкова О.М. «Підходи до консервативного лікування неоперабельного раку молочної залози», XI з”їзд онкологів України / Матеріали з”їзду 29 травня – 2 червня 2006 р., Судак, АР Крим. – Київ. – 2006. – С. 70-71.

Іванкова В.С., Смоланка И.И., Орел В.Е., Іванкова О.М., Барановська Л.М., Кліманов М. Ю. «Застосування полірадіомодифікації у комплексному лікуванні хворих на місцево поширені форми раку молочної залози», Променева діагностика, промененва терапія. – 2008. – №1. – С.72-75.

Іванкова В.С., Смоланка І.І., Барановська Л.М., Іванкова О.М. «Викорисання короткохвильової індуктотермії та фторафуру у комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози», «Український радіологічний журнал» №3, 2009; с.288-293.

Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Ляшенко А.О. «Критерії вибору обсягу операцій та можливості реконструктивної хірургії при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози», Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії”. – Київ. – 2010. – с.168.

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Іванкова О.М., Доценко Н.П. «Сучасні підходи до консервативного лікування місцево-поширених форм раку грудної залози», Український радіологічний журнал, том XVIII, випуск 2. – Харків, 2010 р., с.179-182.

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Іванкова В.С., Іванкова О.М. «Використання фторпіримідинів у комплексному лікуванні на резистентні форми раку грудної залози», XII з”їзд онкологів України / Матеріали з’їзду 20-22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим. – Київ. – 2011. с.80-81.

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. «Сучасні аспекти планування комплексного лікування хворих на рак грудної залози», XII з’їзд онкологів України/ Матеріали з’їзду 20-22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим. – Київ. – 2011. –  с.85.

Іванкова В.С., Смоланка І.І., Іванкова О.М., Барановська Л.М., Столярова О.Ю. «Роль хемомодифікаторів у променевому лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози», Український радіологічний журнал, том 19, №2. – Харків, 2011 р., с.180-183.

Иванкова В.С., Демина Э.А., Барановская Л.М., Иванкова О.Н. «Эффективность полирадиомодификации в лечении больных раком молочной железы», Сборник научных работ по материалам Невского радиологического форума 2-5 апреля 2011 г. / Санкт-Петербургское радиологическое общество. – Санкт-Петербург: Изд. «ЭЛБИ-СПб». – С. 92-93.

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. «Спосіб лікування хворих на місцево поширений рак молочної залози», Патент №63089, u201102768, Бюл.№ 18, Заявл. 12.04.2011, Опубл. 26.09.2011

Орел В.І., Смоланка І.І., Коровін С.І., Палівець А.Ю., Ціп Н.П., Кліманов М.Ю., Черниш В.О., Іванкова О.М., Дзятковська І.І., Ніколов М.О., Романов А.В. «Спосіб комплексної терапії злоякісних пухлин та метастазів», Патент № 35392, u200805918, Бюл. № 17, Заявл. 07.05.2008, Опубл. 10.09.2008.

Смоланка И.И., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. «Використання радіо модифікаторів при комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози», Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології» 5-6 квітня Київ – 2012. С 148-149.

Смоланка И.И., Иванкова В.С., Скляр С.Ю., Иванкова О.Н. «Полирадиомодификация в комплексном лечении больных с резистентными формами рака грудной железы», Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012.

Смоланка И.И., Скляр С.Ю., Лигирда О. Ф., Иванкова О.Н. «Химиотерапия в метрономном режиме при неоадьювантном лечении рака грудной железы», Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012.

О.М. Іванкова, І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр «Застосування полірадіомодифікації в комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози», XI конференция молодых онкологов Украины при участии международных специалистов “Современные проблемы эксперементальной и клинической онкологии”, 25-27 апреля, Киев.

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. «Застосування модифікаторів – шлях до підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози», Клінічна онкологія  № 6 (2) 2012.

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, та ін. «Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рецидивні та метастатичні форми раку грудної залози», Український радіологічний журнал, 2012, том XX, випуск 2, стор. 153-155.

І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова «Безпосередні результати лікування хворих на первинно- неоперабельний рак грудної залози з використанням фторпіримідинів», Український радіологічний журнал, 2012, том XX, випуск 2, С. 196-201.

І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова «Досвід використання фторпіримідинів при первинно неоперабельних формах раку грудної залози», ІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», 16-19 квітня, 2013 р., Київ, Матеріали конгресу, стор. 30.

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, Н.П. Доценко «Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії місцево-поширеного раку грудної залози», Український радіологічний журнал, № 2, том ХХІ, випуск 2. – Харків, 2013 р., с.176-178.

О.І. Солодяннікова, Н.Ю. Войт, О.М. Іванкова, Г.Г. Сукач, Д.Л. Саган «Оцінка ефективності хемотерапії хворих на рак грудної залози з допомогою маммосцинтіграфії з 99mTc-МІБІ», Український радіологічний журнал, № 2, том ХХ. – Харків, 2012 р., с.201-203.

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, Н.П. Доценко, Г.А. Приказюк «Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рецидивні та метастатичні форми раку грудної залози», Український радіологічний журнал, № 2, том ХХ. – Харків, 2012 р., с.153-155.

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Сидорчук О.І., Мотузюк І.М., Іванкова О.М., Костриба О.І. «Рак грудної залози. Сучасні аспекти хірургічного лікування (за даними Національного інституту раку)», Клиническая онкология. – 2013. №1(9). —  С. 38-43.

Иванкова В.С., Барановская Л.М., Иванкова О.Н. «Использование фторпиримидинов для повышения эффективности лучевой терапии больных местно-распространенным раком грудной железы», Материалы мультидисциплинарного форума по лечению рака молочной железы. – Санкт-Петербург. – 24-25 октября, 2013 г. – С.23.

Смоланка І.І., Іванкова В.С, Скляр С.Ю.,  Іванкова О.М. «Застосування фторпіримідинів у комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози», Клиническая онкология. — №2(10) 2013 С.185

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Кротевич М.С. «Застосування радіомодифікаторів при комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози», Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2(47), 2013 С. 90-95.

В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова, Л.М. Барановська, О.Ю. Столярова, О.Ф. Лігірда, М.І. Кротевич «Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози», Український радіологічний журнал, № 2, том ХХІ, випуск 2. – Харків, 2013 р., с.178-181.

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М. «Досвід використання фторпіримідинів при первинно неоперабельних формах раку грудної залози», II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»II International Medical Congress «Introduction of modern medical science advances into healthcare practice in Ukraine». – С.30.

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Костриба О.І., Кротевич М.Ю., Скорода Л.В. «Ефективність неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак грудної залози. Лікувальний патоморфоз», Клиническая онкология. — №2(10) 2013 С.58-62.