Бакай Ольга Олексіївна

Спеціалізація: лікар УЗД

Стаж роботи за спеціальністю: 14 років

Кваліфікаційна категорія: 1 категорія

Дипломи та ліцензії: диплом «Лікувальна справа» – 1999, інтернатура «Терапя» – 2000, спеціалізація лікар УЗД – 2002.                         

Основні напрями наукових та практичних досліджень: променева діагностика

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: 

 1. «Возможности инновационного метода эластографии в ультразвуковой диагностике новообразований различной локализации» –
 2. Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Київ.
 3. «УЗИ в диагностике новообразований женского малого таза», мастер-клас – Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Київ.
 4. «Лучевые методы в диагностике раннего рака женской репродуктивной системы» – Науково-практична конференція «Профілактика та рання діагностика раку репродуктивної системи у жінок: досягнення і перспективи», Міжнародний медичний форум, 25 –27 вересня 2012 р. , м. Київ.
 5. «Застосування еластографії для виявлення дифузної патології печінки у хворих, які отримують хіміотерапію» – Національний форум з міжнародною участю «Радіологія в Україні», 19 – 22 березня 2013 р., м. Київ.
 6. «Ультразвуковой метод в диагностике раннего рака женской репродуктивной системы» – «Променева діагностика онкологічних захворювань органів травлення та жіночої статевої сфери», ІV Міжнародний медичний форум, 16 – 19 квітня 2013 р., м.Київ
 1. ІІ Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні» 26 – 28 березня 2014, м. Київ;
 1. ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» – 14 – 16 жовтня 2014р., м.Київ;
 2. Конгресс  «Інноваційні методи ультрасонографії», 24 – 26 червня, 2014, м. Трускавець;
 3. V міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», 15-17 квітня  2015, м. Київ;
 4. Науково-практична конференція «Іноваційні технології в ультразвуковій та функціональній діагностиці», 17 жовтня 2015, м.Київ.

Наявність науково-практичних публікацій:

 1. Особенности метастазирования во влагалище при хориокарциноме / Актуальные проблемы медицины и биологии / Национальный мед. университет им. А.А. Богомольца. – К., 2005. – № 1 (33). – С. 46 – 56
 2. Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки / Клиническая онкология. – К., 2012. – № 5 (1). – С.131 – 137.
 3. Застосування еластографії для виявлення дифузної патології печінки у хворих, які отримують хіміотерапію / Національний форум з міжнародною участю «Радіологія в Україні», 19 – 22 березня 2013 р., м. Київ. – Опубл.: Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С.82
 4. Головко Т.С. Возможности эластографии в диагностике новообразований шейки матки / Т.С. Головко, О.А. Бакай // Здоровье женщины. – 2014. – № 8 (9). – С. 112–117.
 5. Головко Т.С. Применение эластографии для мониторинга эффективности консервативной терапии рака шейки матки / Т.С. Головко, В.С. Иванкова, О.А. Бакай // Укр. радіол. журн. – 2015. – Т. 23, вип. 1. – С.51–56.
 6. Bakay O.A. Possibilities of elastography for cervix tumors diagnostics / O.A. Bakay, T.S. Golovko // Experim. Оncology. – 2015. – Vol.37, №2. – Р. 139–146.
 7. Бакай О.О. Застосування еластографії у комплексній променевій діагностиці та для моніторингу ефективності лікування раку шийки матки / О.О. Бакай, Т.С. Головко // Променева діагностика, променева терапія. – 2015. – № 4. – С. 73–79.
 8. Пат. № u201403437, UA, МПК A 61 B 8/00. Спосіб визначення об’єму пухлини у хворих на рак шийки матки / Головко Т.С., Бакай О.О., Барановська Л.М.; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № u201403437; заявл. 04.04.14; опубл. 10.09.14 – бюл.№ 17.
 9. Пат. №101636, UA, МПК А 61 В 8/00. Виявлення інвазії рака шийки матки в параметрій за допомогою компресійної еластографії / Т.С. Головко, О.А. Бакай, І.В. Гончарук, О.М. Гаврилюк; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № u201502600; заявл. 23.03.15; опубл.25.09.15 – бюл. №18.
 10. Бакай О.О. Застосування допплерографії для оцінки ефективності променевої терапії у хворих на рак шийки матки / О.О. Бакай, Т.С. Головко, В.С. Іванкова, Т.В. Хруленко, Г.М. Шевченко // Современные методы диагностики и лечения больных злокачественными опухолями: наук.-практ. конф. молодих вчених 11 травня 2012 р., м.Київ. – К., 2012. – Опубл.: Клін. онкол. – К., 2012. – № 2(6) – С.86.
 11. Бакай О.О. Можливості допплерографії у моніторингу ефективності променевої терапії у хворих на рак шийки матки / О.О. Бакай, Т.С. Головко //  ІІ Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні» 26 – 28 березня 2014, м. Київ – Опубл.: Променева діагностика, променева терапія. – К., 2014. – № 1–2. – С.106.
 12. Бакай О.О. Застосування еластографії для діагностики новоутворень шийки матки. Т.С. Головко, О.О. Бакай // конференція молодих вчених 17 квітня 2014р., м.Київ. – Опубл.: Клін. онкол. – К., 2014. – № 2(18). – С.64.
 13. Застосування комплексної сонографії для діагностики раку шийки матки. Головко Т.С., Бакай О.О.// збірник тез: Матеріали ІІІ міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» – 14 – 16 жовтня 2014р., м.Київ. – С. 47.
 14. Іванкова В.С., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Бакай О.О., Скоморохова Т.В. / Вивчення радіомодифікуючого ефекту фторпирімідинового ряду при сучасній радіотерапії раку шийки матки // Променева діагностика, променева терапія – 2015, № 1 – С. 31-
 15. Применение комплексной ультрасонографии для определения показаний для лапароскопического оперативного лечения новообразований яичников VI Общероссийский научно-практический семинар с международным участием «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», 7–10 сентября,  г. Сочи – опубликовано StatusPresent 2013, с.24-25.
 16. Головко Т.С. Комплексне променеве дослідження із використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу при раку шийки матки / Т.С. Головко, О.О. Бакай, І.В. Гончарук, О.М. Гаврилюк, С.В. Неспрядько // Клин. онкологія. – К., 2015. – № 4 (20). – С. 72–76.
 17. Бакай О.О. Можливості еластографії в ультразвуковій діагностиці новоутворень різної локалізації / О.О. Бакай // Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології: Тези наук.-практ. конф. 5–6 квітня 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 28–29.
 18. Иванкова В.С. Использование высоких энергий излучения при брахитерапии больных раком шейки матки / В.С. Иванкова, Л.М. Барановская, Г.М. Шевченко, Т.В. Хруленко, О.В. Галяс // VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ, г. Астана, 5 – 7 сентября 2012р. – С.440.
 19. Головко Т.С. Застосування комплексної сонографії для діагностики раку шийки матки. Т.С. Головко, О.О. Бакай // збірник тез: Матеріали ІІІ міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» – 14 – 16 жовтня 2014р., м.Київ. – С. 47.
 20. Можливості ультразвукового дослідження із використанням доплерографії для діагностики рака шийки матки. Бакай О.О, Головко Т.С., Воробйова Л.І., Неспрядько С.В., Гончарук І.В. / Материалы международного медицинского форума «Репродуктивное здоровье: проблемы, пути, решения и достижения», 6-8 мая 2014 года, г. Судак.. – С.180.
 21. Ультразвукове дослідження із використанням доплерографії в діагностиці раку шийки матки / Бакай О.О, Головко Т.С., Воробйова Л.І., Неспрядько С.В., Гончарук І.В. // збірник тез: Метеріали Науково-практичної коференції “Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики”-  15 травня 2014 р., м. Харків. – С. 25 –26.